بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشنگاه ازاد اهواز

2 دانشگاه ازاد اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1394 بود. نمونه آماری پژوهش با توجه به فرمول کوکران 386 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه های مقیاس شفقت خود (scs)، پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه سبک های هم بستگی ارزش خود و پرسشنامه تنظیم هیجانی بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی رابطه وجود دارد (05/0>). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که که متغیرهای (شفقت خود، هم بستگی ارزش خود و هوش معنوی) در مجموع میتوانند 29 درصد از تغییرات متغیر مستقل (تنظیم هیجانی) را تبیین و پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between self compassion, spiritual intelligence and self value correlation with emotional regulation in Azad University students

نویسندگان [English]

  • zahra dasht bozorgi 1
  • ehtram Goodarzi 2
1 azad ahvaz university
2 Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Absteract
This study aimed to investigate the relationship between self compassion, spiritual intelligence and self value correlation with emotional regulation in Azad University students. The study was descriptive and correlational. The study population included all students of Islamic Azad University of Ahvaz branch was in 1394. The research sample was randomly selected sample of 386 people. Research tools was Inventory of self-compassion scale (scs), spiritual intelligence questionnaire, self value correlation and Emotion Regulation Questionnaire. Pearson coafisiont and multi varat regression foe analaysing of data was used. The results showed that there were relationship between self compassion, spiritual intelligence and self value correlation with emotional regulation (p <0/05). Regression analysis showed that the variables (self compassion, spiritual intelligence and self value correlation) in total may be 29 percent of the independent variable (emotional regulation) to explain and predict.
Key words: self compassion, self value correlation and intellectual intelligence and emotional regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self compassion
  • self value correlation
  • intellectual intelligence
  • Emotional regulation