رابطه‌ی سرمایه روانشناختی ، رضایت شغلی و اضطراب اجتماعی با اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی با اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در سال 1396-1395بود که تعداد 238 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های اعتماد سازمانی مورمن، دیشپاند و زالتمن (1992) ، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) ، رضایت شغلی جاج و بونو(2000) و اضطراب اجتماعی واتسون و فریند (1969) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح آلفای 01/0 استفاده شد. نتایج نشان دادند که سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی با اعتماد سازمانی همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند. بین اضطراب اجتماعی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت معنی داری مشاهده گردید. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش‌بین 29/3درصد از واریانس اعتماد سازمانی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Capital, Job Satisfaction and Social Anxiety with Organizational Trust in the Eemployees of National Iranian Drilling Company

نویسنده [English]

  • marzieh talebzadehshoshtari
Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between psychological capital ,job satisfaction and social Phobia with organizational trust in the Eemployees of National Iranian Drilling Company in Ahvaz city. The sample was all the employees of national Iranian drilling company which 238 of them were selected through random sampling method. All participants were to complete organizational trust questionnaire Morman ,dishpound and zaltman(1992), psychological capital questionnaire Lotanz it al(2007) and job satisfaction questionnaire Judge and Bono(2000) and Social Anxiety questionnaire Watson and Friend(1969) for collecting data.This study was correlation research so to analysis data were used Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression. Results showed that all predictor variables psychological capital, job satisfaction and social anxiety were significant and positive correlation with organizational trust. Also, stepwise regression analyses revealed that predictor variables account for 29/3 percent of variance of organizational trust.The significant level in this study was p<0.01.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trust
  • psychological capital
  • Job satisfaction
  • social anxiety