رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی- اجتماعی و نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اهواز دانشکده علوم انسانی رشته روانشناسی

2 دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی- اجتماعی و نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان های ناحیه 3 شهر اهواز بود. بدین منظور، نمونه ای به حجم 250 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن، پرسشنامه اضطراب جسمانی-اجتماعی، آزمون نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر و پرسشنامه خودپنداره مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی-اجتماعی و نگرشهای اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر رابطه منفی معنی‌دار وجود داشت. نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی-اجتماعی و نگرشهای اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر پیش‌بینی کننده معنی‌داری برای خودپنداره بدنی در دانش آموزان بودند.
کلید واژه ها: نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی-اجتماعی نگرشهای اجتماعی-فرهنگی درباره ظاهر، خودپنداره بدنی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance to body self-concept among female students

نویسندگان [English]

  • somayeh nadiyan ghomsheh 1
  • saeed bakhtiar pour 2
1 azad ahvaz university
2 شگاه علوم تحقیقات اهواز
چکیده [English]

The aim of this study was the relationship between body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance to self-concept among fourth year high school female students in district 3 of Ahvaz. To this end, a sample including 250 students were selected at cluster sampling method and tested by multidimensional body-self relation questionnaire, socio-physical anxiety questionnaire, socio-cultural attitudes test about body image, and self-concept scale. In this study, statistical methods of the Pearson correlation and multiple liner regression were used. The results showed that body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance were related significantly and negatively to body self-concept in female students. Also, body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance were significantly predictors of body self-concept.

Keywords: Body dissatisfaction, Socio-physical anxiety Socio-cultural attitudes about appearance, Body self-concept.
The aim of this study was the relationship between body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance to self-concept among fourth year high school female students in district 3 of Ahvaz. To this end, a sample including 250 students were selected at cluster sampling method and tested by multidimensional body-self relation questionnaire, socio-physical anxiety questionnaire, socio-cultural attitudes test about body image, and self-concept scale. In this study, statistical methods of the Pearson correlation and multiple liner regression were used. The results showed that body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance were related significantly and negatively to body self-concept in female students. Also, body dissatisfaction, socio-physical anxiety and socio-cultural attitudes about appearance were significantly predictors of body self-concept.

Keywords: Body dissatisfaction, Socio-physical anxiety Socio-cultural attitudes about appearance, Body self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Body dissatisfaction
  • Socio-physical anxiety Socio-cultural attitudes about appearance
  • Body self-concept