پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان نوجوان دوره دوم متوسطه شهر ورامین در سال تحصیلی 96-1395 بودند. از میان آنان 350 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979)، حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، 1988) و بلوغ اجتماعی (رائو، 1973) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی با سلامت عمومی نوجوانان رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی توانستند 1/45 درصد از تغییرات سلامت عمومی نوجوانان را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم بلوغ اجتماعی بیشتر از حمایت اجتماعی ادراک‌شده بود (01/0P<). با توجه به نتایج برای بهبود سلامت عمومی نوجوانان باید میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی آنان را افزایش داد. همچنین مشاوران، مسئولان و برنامه‌ریزان باید به نشانه‌های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی برای بهبود سلامت عمومی نوجوانان طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting general health of adolescents based on perceived social support and social maturity

نویسنده [English]

  • Samineh Bahadorijahromi
Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, BandarAbbas Branch, Islamic Azad University, AbbasBranch, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the predicting general health of adolescents based on perceived social support and social maturity. This study was a cross-sectional from type of correlation. The population of research included all adolescents’ students in high school second period of Varamin city in 2016-17 academic years. From them 350 person were selected by multistep cluster sampling method and all of them completed the questionnaires of general health (Goldberg and Hillier, 1979), perceived social support (Zimet and et al, 1988) and social maturity (Raol, 1973). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods. The findings showed perceived social support and social maturity had a positive and significant relationship with general health of adolescents. Also perceived social support and social maturity could predict 45/1 percent of variance of general health of adolescents that in this predicting the share of social maturity was higher than perceived social support (P<0/01). Regarded to results to improve the general health of adolescents increase the rate of perceived social support and social maturity of them. Also counselors, officials and planners must consider the symptoms of mentioned variables and design and implementation appropriate programs to improve the general health of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Health
  • adolescents
  • perceived social support
  • social maturity