رابطه تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون بود که 170 نفر از آن­ها از طریق روش نمونه‌گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. همه شرکت­کنندگان پرسشنامه­های تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده را تکمیل نمودند و داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون به روش ورود همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تعارض والد – فرزند با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد (14/0-=r، 05/0>p) اما بین جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی رابطه معنی­داری وجود ندارد (09/0=r، 05/0<p). همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که بین متغیرهای مستقل با عملکرد تحصیلی رابطه چندگانه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between parent - child conflict and family emotional conditions with academic performance in the first period high school students Karun City

نویسنده [English]

  • Saeed Bakhtiarporr
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between parent - child conflict and family emotional conditions with academic performance. The statistical community was all the first period high school students Karun City which 170 of them were selected through multistage random sampling method. All participants were to complete parent - child conflict questionnaire and family emotional conditions questionnaire and data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression. The Results showed that there are a significant negative correlation between parent - child conflict with academic performance (r=-0/14, p<0/05), but there is no significant relationship between family emotional conditions and academic performance (r=0/09, p>0/05). Also the results of the simultaneous enter regression analysis showed that there are no significant multiple relationship between independent variables and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • parent - child conflict
  • family emotional conditions