مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: نقایص شناختی از مهم ترین علایم سوء مصرف مواد می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در معتادان سوءمصرف کننده مواد و همتایان عادی در شهر تبریز بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که به روش علی- مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مردان سوءمصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان تبریز در نیمسال اول 1395 تشکیل می دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 40 نفر معتاد در حال مصرف مواد و 40 نفر افراد غیر معتاد بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از آزمون کامپیوتری عملکرد پیوسته، آزمون حافظه ان بک و پرسشنامه حمایت اجتماعی استفاده شد. سپس داده ها در برنامه spss نسخه 21 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل شدند.

یافته ها: نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که عملکرد گروه سومصرف کننده مواد نسبت به گروه عادی در آزمون عملکرد پیوسته، ان بک و حمایت اجتماعی تفاوت معنی دار داشت (05/0p≤ ). بدین معنی که عملکرد توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ضعیف تر از افراد عادی می باشد.

نتیجه گیری : می توان بیان کرد که سوء مصرف مواد موجب اختلال در کارکرد های توجه و حافظه می گردد، و از طرف دیگر نقص در ادراک حمایت اجتماعی می تواند افراد را به سوی مواد مخدر سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The compare attention, memory and social support in people with substance abuse and Normal in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Tabatabaei
  • Raheleh Mohammadnezhad
  • Ashraf Karami
  • Hanieh Kharazi Notash
چکیده [English]

Background: Cognitive impairments are the most important signs of substance abuse. The aim of this study was to compare attention and memory in Narcotic Substance Abusers and Normal people in the city of Tabriz.

Methods: The study was a descriptive study with causal-comparative method. The study sample included all men Substance Abusers referred to addiction treatment centers in Tabriz city was formed in Semester of 2016. The sample consisted of 40 people with drug addicted and 40 non-addicted subjects. For data collection, analysis and continuous performance test computer memory boards were used. The data were analyzed in Spss version 21 using with multivariate analysis of variance (MANOVA).

Results: The result showed that the group with drug abuse was significantly different in CPT Beck than the normal group (p≤0.05). This means that attention and memory performance in individuals with substance abuse is weaker than normal people.

Conclusions: It can be stated that substance abuse is a disturbance in attention and memory functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention
  • Memory
  • executive functions
  • substance abuse
  • social support
  • Tabriz