سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علو م انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه کاشان و بررسی رابطه آن با کارکرد خانواده با توجه به نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که در قسمت اول مربوط به سنجش میزان شیوع اعتیاد به اینترنت از طرح پیمایشی و درقسمت دوم درباره رابطه کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با اعتیاد به اینترنت از طرح همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-96 بود. تعداد 260 نفر با روش نمونهگیری چند مرحله‌‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران پاسخ دادند. نتایج نشان داد که میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان این دانشگاه 5/1 درصد بود و بین مولفه‌های کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی با استفاده مفرط از اینترنت رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج مدل معادلات ساختاری بیانگر آن بود که هر دو متغیر کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی استفاده مفرط از اینترنت را بطور معناداری پیش‌بینی کرده و به طور مشترک 17 درصد استفاده مفرط از اینترنت را تبیین می‌کنند. همچنین، حمایت اجتماعی ادراک شده دارای نقش واسطه‌ای در رابطه میان کارکرد خانواده با استفاده مفرط از اینترنت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of Internet addiction among students and its relationship with family function: The mediating role of the perceived social support

نویسندگان [English]

  • Majid Sadoughi 1
  • Amene Markoubi 2
1 Department of Psychology, Faculty of psychology, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to survey the prevalence of Internet addiction and its relationship with family function by considering the mediating role of the perceived social support among university students. A descriptive design was used to examine the prevalence of the Internet addiction while a correlation design was utilized to explore the relationship between family function, perceived social support, and Internet addiction. The statistical population was all students studying in the University of Kashan in the 2015-2016 academic year. 260 students were chosen via multi-stage sampling. The data collection instruments included Family Assessment Device (FAD), Young's Internet Addiction test (IAT), and Zimet Perceived Social Support. The findings indicated that 1.5% of the students were addicted to the Internet, and there is statistically significant negative relationship between the components of family function and Internet use. In addition, the structural equation modelling results showed that family function and social support can predict excessive Internet use and explain 17% of its variance. Furthermore, the perceived social support has a mediating role in the relationship between family function and excessive Internet use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • family function
  • social support
  • internet excessive use