مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ساری

2 دپارتمان روانشناسی دانشگاه آزاد ساری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی روابط ساختاری تنظیم شناختی-هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی ، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل 20-25 در شهر گرگان است و نمونه این پژوهش شامل 435 نفر از دختران شاغل 20-25 بودند که به روش نمونه گیری در هدفمند انتخاب شدند برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس اضطراب اجتماعی اندام موتل و کنروی، (2000) (SPSAS)؛ مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)؛ راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS)؛ تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2001)؛ شخصیت خودشیفته نسخه ی (NPI-16) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی (PCQ)، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری مدل یابی معادلات رگرسیونی ساختاری استفاده استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، از فرضیات مرتبط با همبستگی بین متغیرهای پژوهش، نشان داده می شود که بین خرده مقیاس های تنظیم شناختی هیجان با خودشیفتگی روابط منفی معناداری در سطح 01/0 وجود دارند. با توجه به شاخص های بدست آمده به طور کلی برازش مدل مورد تایید واقع گردیده است و در مجموع 36 درصد از متغیر خودشیفتگی توسط دیگر متغیرهای پژوهش مورد پیش بینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

structural equation modeling of emotion cognitive regulation and coping strategies with narcissistic, with mediation of social-emotional loneliness, physique social anxiety and psychological capital in girls 20-25 unemployed in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Alireza Sangani 1
  • MohamadKazem Fakhri 2
1 sari branch
2 Department of psychology, Sari Branch, Islamic Azad University Sari, Sari, Iran
چکیده [English]

the aim of this study is structural equation modeling of cognitive-emotional adjustment and coping strategies with narcissistic, through feelings of loneliness social-emotional, social physique anxiety and psychological capital in girls 20-25 unemployed Gorgan. The sample included 435 girls that were 20-25, also the sampling is targeted judgment. Social physique anxiety scale and Kenroy Motley, (2000) (SPSAS); Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S); coping strategies Endler and Parker (CISS); cognitive emotion regulation Granfsky et al. (2001); narcissistic character version (NPI-16) and psychological capital questionnaire (PCQ), was used for measurement of variables. According to the results the assumptions related to the correlation between variables, showed significant differences in cognitive emotion adjustment with narcissistic that relationships are negative at the 0.01 level.
Assumptions related to predict between variables, showed that cognitive emotion regulation could -0/59 narcissism directly predict. Coping with stress could directly predict 0/55 narcissism. Cognitive-emotional adjustment through loneliness, social physique anxiety and psychological capital could predict indirect narcissism. But coping with stress could not through feelings of loneliness; social physique anxiety and psychological capital predict indirect narcissism. All mediating variables except the social physique anxiety variable had direct and significant impact on narcissism. Also were used Statistical methods for data analysis, regression, structural equation modeling. Results obtained to show that overall index model has been approved. And 36% of narcissism variable is predicted by variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • Coping Strategies
  • Narcissistic
  • social physique anxiety
  • the Feelings of loneliness in social-emotional
  • psychological capital