پیش‌بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس شخصیت جامعه‌پسند و واکنش روانی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ازاذ اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس شخصیت جامعه‌پسند و واکنش روانی در دانشجویان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تشکیل دادند. از جامعه فوق، تعداد 200 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (1998)، پرسشنامه شخصیت جامعه‌پسند پنر (2002) و مقیاس واکنش روانی هانگ و فادا (1996) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی اجتماعی و ابعاد آن (همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی) با شخصیت جامعه‌پسند رابطه مثبت معنی‌دار (05/0>p) و بین بهزیستی اجتماعی و ابعاد آن (همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی) با واکنش روانی رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (05/0>p). همچنین، بین شخصیت جامعه‌پسند با واکنش روانی رابطه منفی معنی‌دار وجود داشت (05/0>p). به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که شخصیت جامعه‌پسند و ابعاد آن، 44 درصد و واکنش روانی و ابعاد آن، 24 درصد از واریانس بهزیستی اجتماعی را تبیین می‌کنند. با توجه به نتایج پژوهش، برای افزایش بهزیستی روان‌شناختی و شخصیت جامعه‌پسند و کاهش واکنش روانی در دانشجویان، برگزاری کارگاههای آموزشی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of social well-being based on prosocial personality and psychological reactance in students

نویسنده [English]

  • mojgan sepahmansour
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
چکیده [English]

The aim of this research was the prediction of social well-being based on prosocial personality and psychological reactance in students. The research was deascriptive and kind of correlational. Statistical population of research was composed of all students of Central Tehran Branch, Islamic Azad University. 200 students were selected by convenient sampling method from this population. Research tool included Social Well-being Scale (Keyes, 1998), Prosocial Personality Scale (Penner, 2002) and Psychological Reactance Scale (Hong and Faedda, 1996). For analyzing data was used of Pearson`s correlation coefficient and multivariate regression. The results indicated that there is a significant positive correlation between social well-being and it`s components (social integrity, social coherence, social contribution, social actualization, and social acceptance) with prosocial personality (p<0.05) and significant negative correlation between social well-being and it`s components (social integrity, social coherence, social contribution, social actualization, and social acceptance) with psychological reactance (p<0.05). Also, prosocial personality had significant negative correlation with psychological reactance (p<0.05). In addition, results of multivariate regression analysis showed that prosocial personality and it`s components can predict 44% of social well-being variance and psychological reactance and it`s components can predict 24% of social well-being variance. According to the research results, exhibiting educational workshops is recommended for inhancing social well-being and prosocial personality and decreasing psychological reactance in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social well-being"
  • " prosocial personality"
  • " psychological reactance"