رابطه هوش فرهنگی با انزوای تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: نقش واسطه ای سازگاری تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

هدف مطالعه حاضر آزمون مدل رابطه هوش فرهنگی بر انزوای تحصیلی به واسطه سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اورمیه بود. برای نیل به هدف، تعداد 208 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب و به پرسشنامه های سازگاری تحصیلی، هوش فرهنگی و انزوای تحصیلی پاسخ دادند. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که بین هوش فرهنگی و سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و بین سازگاری تحصیلی با انزوای تحصیلی رابطه منفی برقرار می باشد، همچنین هوش فرهنگی به واسطه سازگاری تحصیلی اثر معنادار غیرمستقیم بر انزوای تحصیلی دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل مفهومی با مدل آزمون شده دارای برازش بوده و نیز سازگاری تحصیلی در روابط بین هوش فرهنگی و انزوای تحصیلی نقش واسطه را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between cultural intelligence on academic isolation among nonnative students Islamic Azad University: moderating rule of academic adjustment

نویسندگان [English]

  • Javad abdeli soltanahmadi
  • Nazila ahangari andarani
چکیده [English]

The aim of this study was to examination the model of relationship between cultural intelligence on academic isolation with moderating rule of academic adjustment among nonnative students. To reach this aim, 208 nonnative students were selected by simple sampling method as a statistical population, and were answered to academic adjustment, academic isolation and cultural intelligence questionnaires. The result of structural model examination showed the positive effect of cultural intelligence on academic adjustment and negative effect of academic adjustment on academic isolation as well. Also results confirmed the moderating rule of adjustment. The results were showed conceptual model was fitness with examined model, and academic adjustment was a moderate rule between cultural intelligence and academic isolation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • academic isolation
  • academic adjustment and non native students