رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مهارت‌های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران انجام شد. در یک مطالعه همبستگی از میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر ارومیه در سال 1396، 280 پرستار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های مهارت‌های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990)، امیدواری (اسنایدر و همکاران، 1991)، هوش معنوی (عبداله‌زاده و همکاران، 1388) و سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون، 1982) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین همکاری، قاطعیت، خویشتن‌داری، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای مهارت‌های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی به‌طورمعناداری توانستند 3/46 درصد از تغییرات سلامت معنوی پرستاران را پیش‌بینی کنند (05/0P<). با توجه به نتایج برای بهبود سلامت معنوی پرستاران باید میزان همکاری، خویشتن‌داری، امیدواری و هوش معنوی آنان را افزایش داد. همچنین مسئولان، برنامه‌ریزان و مشاوران باید به نشانه‌های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی برای بهبود سلامت معنوی پرستاران طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of social skills, hope and spiritual intelligence with spiritual well-being of nurses

نویسندگان [English]

 • sahar Aminalsharieh
 • Narges Khatoon Zabihi Hesari 1
 • Tayyebeh Hoseini 2
 • Fakhteh Adib 3
 • Sara Haghighat 3
 • Masoomeh Abdollahi 3
1 payamenoor
2 semnan university
3 ismaic azad university
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship of social skills, hope and spiritual intelligence with spiritual well-being of nurses. In a correlation study from nurses of governmental hospital in Urmia city at 2017 year, 280 nurses were selected through stratified sampling method. All of them completed the questionnaires of social skills (Gresham & Elliott, 1990), hope (Snyder & et al, 1991) spiritual intelligence (Abdollahzadeh & et al, 2009) and spiritual well-being (Paloutzian & Ellison, 1982). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods. The findings showed there is a positive and significant relationship between cooperation, assertiveness, self-control, hope and spiritual intelligence with spiritual well-being of nurses. Also the variables of social skills, hope and spiritual intelligence significantly could predict 46/3 percent of variance of spiritual well-being of nurses (P<0/05). Regarded to results to improve the spiritual well-being of nurses should be increase the rate of cooperation, self-control, hope and spiritual intelligence of them. Also officials, planners and counselors, must consider the symptoms of mentioned variables and design and implementation appropriate programs to improve the ritual well-being of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social skills
 • hope
 • spiritual intelligence
 • spiritual well-being
 • nurses