اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان خانه‌دار شهر تهران در سال 1395 بودند که از میان آنان 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش مهارت‌های مثبت‌اندیشی را آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه‌های صمیمیت زناشویی (باگاروزی، 2001)، امیدواری (اسنایدر و همکاران، 1991) و عملکرد ارتباطی و تعاملی خانواده (فورسیس و همکاران، 1999) را در مراحل پیش‌آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی به‌طورمعناداری باعث افزایش صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده شد (01/0P<). بنابراین مشاوران و درمانگران برای بهبود صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده می‌توانند از روش آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positive thinking skills training on marital intimacy, hope and family social function

نویسندگان [English]

  • elnaz kazemishafa 1
  • Elaheh khoshnevis 2
  • Parenaz Banisi 2
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 islamic azad university
چکیده [English]

This research aimed to investigate the effectiveness of positive thinking skills training on marital intimacy, hope and family social function. This was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of research were included all housewife in Tehran in 2016 year that from them 30 person were selected through available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (each group 15 person). The experimental group trained 8 sessions of 90 minutes by positive thinking skills methods. Groups completed the questionnaires of marital intimacy (Bagarozzi, 2001), hope (Snyder & et al, 1991) and communication and interaction function (Forsyth & et al, 1999) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method and with using SPSS-21 software. The findings showed there is a significant difference between the experimental and control groups. In the other words training of positive thinking skills significantly led to increase marital intimacy, hope and family social function (P<0/01). Therefore, counselors and therapists can use the method of positive thinking skills training to improve the marital intimacy, hope and family social function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking skills
  • Marital Intimacy
  • hope
  • family social function