اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی یعنی اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی زنان دچار افسردگی پس از زایمان انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان دچار افسردگی پس از زایمان مراجعه‌کننده به بخش زنان و زایمان شهر تهران در سال 1393 بودند که از میان آنان 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش معنا درمانی آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) را در مراحل پیش‌آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در هر چهار مولفه سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر معنا درمانی به‌طورمعناداری باعث کاهش اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی زنان دچار افسردگی پس از زایمان شد (01/0P<). بنابراین مشاوران و درمانگران برای بهبود سلامت عمومی زنان دچار افسردگی پس از زایمان می‌توانند از روش معنا درمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of logo therapy on components of general health (anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder) of women with postpartum depression in Tehran city

نویسندگان [English]

  • eftekhar hamidi 1
  • Hamid Taher Neshat Doost 2
  • Hooshang Talebi 2
1 azad university
2 isfahan university
چکیده [English]

This research aimed to investigate the effectiveness of logo therapy on components of general health means anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder of women with postpartum depression. This was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of research were included all women with postpartum depression that referring to the part of obstetrics and gynecology in Tehran city in 2014 year, that from them 30 person were selected through available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (each group 15 person). The experimental group trained 7 sessions of 90 minutes by logo therapy method. Groups completed the questionnaire of general health (Goldberg & Hillier, 1979) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method and with using SPSS-21 software. The findings showed there is a significant difference between the experimental and control groups in all four components of general health. In the other words logo therapy significantly led to decrease anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder of women with postpartum depression (P<0/01). Therefore, counselors and therapists can use the method of logo therapy to improve the general health of women with postpartum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logo therapy
  • General Health
  • Anxiety
  • Depression
  • somatic symptoms
  • social function disorder
  • postpartum depression