رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط درک تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و پذیرش اجتماعی با قلدری در بین دانش‌آموزان پسر صورت پذیرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه دانش-آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال 95-1394 بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 128 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزارهای درک تعامل اجتماعی گلاس (1994)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (1988)، پذیرش اجتماعی کراون و مارلو (1996) و مقیاس قلدری (2001) استفاده شد. داده‌‌های پژوهش با روش‌های‌ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین درک تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و پذیرش اجتماعی با قلدری در بین دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی در مجموع 47/0 از واریانس قلدری را در دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کنند (05/0p<). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی در زمره متغیرهای مرتبط با قلدری دانش‌آموزان بوده و توانایی پیش‌بینی آن را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bullying in high school male students: The role of perception of interaction, support and social acceptance

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza samadifard 1
  • Mohammad Narimani 2
1 MA of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor Emeritus, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between perception of social interaction, perceived social support and social acceptance with bullying among male students. Study method was descriptive and correlational. The study population included all high school male students in Ardabil city during 2015-16, which 128 of them were selected using multistage cluster sampling method. For data collection, the Glass's perception of social interaction scale (1994), Zimet's perceived social support scale (1988), Crowne & Marlowe social acceptance scale (1996) and bullying scale (2001) was used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. Results showed that is a significant relationship between perception of social interaction, perceived social support and social acceptance with bullying among students. The results of multiple regression showed that perception of interaction, support and social acceptance predict 0.47 of the bullying variance in student (p<0.05). Thus, we can conclude that perception of interaction, support and social acceptance the variables associated with students bullying and the ability to predict it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Social Interaction
  • perceived social support
  • social acceptance
  • bullying
  • male students