رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز دانشگاه شهیدچمران

2 اهواز-دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 دانشجوی ارشد بالینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی گری هیجان خواهی بود. نمونه پژوهش  شامل 300 دانشجوی پسر است که در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل بودند  و به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی،  مقیاس خودکارآمدی عمومی  شوارتز و جروسلم، پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل، پرسشنامه هیجان خواهی آرنت و مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر بود. آزمون مسیر های مستقیم و غیرمستقیم الگوی پیشنهادی پژوهش، به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل مسیر و بوت استراپ انجام شد. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم هویت سردرگم، خودکارآمدی، هوش اخلاقی و هیجان خواهی به آمادگی به اعتیاد به لحاظ آماری معنی‌دار بودند. هم چنین مسیرهای مستقیم هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی به هیجان خواهی نیز معنی‌دار بودند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد رابطه غیرمستقیم هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق هیجان خواهی معنی‌دار بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship of diffuse-avoidant style, self-efficacy and moral intelligence with addiction potential by the intermediation of sensation seeking within the male students

نویسندگان [English]

  • najmeh hamid 1
  • salman hajizadeh 2
  • seyedali marashy 1
  • salman hajy 3
3 ms student
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the sample of casual relationship of diffuse-avoidant style, self-efficacy and moral intelligence with addiction potential by the intermediation of sensation seeking within male students of Shahid Chamran University in Ahvaz. The population of the study included all the male students of Shahid Chamran University in Ahvaz. A sample of 300 subjects was selected by using the multi-stage ratio random sampling method. Berzonsky Identity Styles Inventory, Schwarezer & Jerusalem Self-Efficacy Scale, Lennick & Kiel Moral Intelligence Scale, Arnett Inventory of Sensation Seeking and Iranian Addiction Potential Scale were used to measure the variants. Evaluation of the proposed model was made by path analysis. The results showed that all coefficients of the path between variants were statistically significant in the sample totally. Moreover, the direct paths of diffuse-avoidant style, self-efficacy, moral intelligence and sensation seeking to addiction potential were statistically significant. The direct paths of diffuse-avoidant style, self-efficacy and moral intelligence to sensation seeking were significant, as well. On the other side, the results revealed that the indirect relationship of diffuse-avoidant style, self-efficacy and moral intelligence with addiction potential also were significant through sensation seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diffuse-avoidant style
  • Self-efficacy
  • Moral intelligence
  • sensation seeking
  • addiction potential