اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش همه خانواده‌های دچار ناسازگاری مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیشرو شهر تهران در سال 1395 بودند. برای انتخاب نمونه از میان اعضای جامعه 30 خانواده با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی قرار گرفت. گروه‌ها پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی (براتی، 1375) و دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) را در مراحل پیش‌آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی به‌طورمعناداری باعث کاهش ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی شد. به عبارت دیگر این روش درمانی باعث افزایش همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر و کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود، دلزدگی روانی و دلزدگی عاطفی زوجین شد (01/0P<). بنابراین خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی یک روش موثر در بهبود ویژگی‌های روانشناختی زوجین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of family therapy via reality therapy method on social components of marital conflicts and burnout of couples

نویسندگان [English]

  • elaheh Amiri 1
  • Farhad Jomehri 2
  • Fariborz Bagheri 2
1 islamic azad university
2 islamic azad university
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the effectiveness of family therapy via reality therapy method on social components of marital conflicts and burnout of couples. This study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of the study was all families with incompatibility that referring to Pishro counseling center in Tehran city in 2016 year. To select sample from population selected 30 family through available sampling method and randomly assigned to two equal groups. The experimental group trained 9 sessions of 90 minutes undergoing family therapy via reality therapy method. Groups completed the questionnaires of marital conflicts (Barati, 1996) and marital burnout (Pines, 1996) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method. The findings showed family therapy via reality therapy method significantly led to decrease social components of marital conflicts and burnout. In the other words this therapy method led to increase cooperation and family relationship with relatives and friends of spouse and decrease individual relationship with relatives, mental burnout and emotional burnout of couples (P<0/01). Therefore, family therapy via reality therapy method is an effective method to improve the psychological characteristics of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family therapy
  • reality therapy
  • marital conflicts
  • marital burnout