الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی بارفتارهای انحرافی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی استان اصفهان در بهار 1395به تعداد 428 نفر بودند، که از میان آنان 210 نفر به شیوه دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری مخرب(گل پرور، 1393)، رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون،2000) و پرسشنامه استرس شغلی (لمبرت، هوگان، گریفین، 2007) بود. داده های پژوهش از طریق روش ضریب همبستگی پیرسون و الگو سازی معادله ساختاری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که، طی یک سلسله روابط زنجیره ای بین رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی رابطه معنادار (05/0>p) وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از الگو سازی معادله (SEM) نشان داد که بین رهبری مخرب با استرس شغلی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی رابطه مثبت و معنادار (001/0P≤) وجود دارد. براساس یافته های موجود می توان چنین نتیجه گیری نمود که رهبری مخرب سبب استرس شغلی و در نتیجه استرس شغلی منجر به بروز رفتارهای انحرافی در بین کارکنان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relationship between Destructive Leadership and Job Stress with Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Ali Mehdad 1
  • Maedeh MalekZade 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
2 Islamic Azad University, isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the chain relationships between destructive leadership, job stress and deviant behaviors. The study was correlational and the target populations included all employees of the Isfahan Research and Natural Education Center in the spring 1395, out of which 428 employees were selected 210 through convenience sampling method. The research instruments consisted of destructive leadership questionnaire (Golparvar, 2011), deviant behaviors questionnaire (Bennett & Robinson، 2000), and job stress questionnaire (Lambert, Hogan, Griffen, 2007). The data were analyzed with use of Structural Equation Model (SEM) and the results revealed that there were significant chain relationships between destructive leadership, job stress and deviant behaviors (p<0/05). Moreover, there are positive significant relationship between destructive leadership with job stress and job stress with deviant behaviors (p<0/001). According to the findings, it is concluded that destructive leadership causes job stress and job stress results in deviant behaviors among the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "destructive leadership"
  • "deviant behaviors"
  • "job stress"