تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، کهگیلویه و بویراحمد، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش همه مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی شهرستان ورامین در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه‌ای مهارت‌های اجتماعی را آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه‌های فرم کوتاه نشانه‌های روانی (نجاریان و داوودی، 1380)، کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2010) و سازگاری اجتماعی (بل، 1961) را در مراحل پیش‌آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در هر سه متغیر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مهارت‌های اجتماعی به‌طورمعناداری باعث بهبود سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی شد (01/0P<). بنابراین نتایج حاکی از اهمیت آموزش مهارت‌های اجتماعی در بهبود سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social skills training on mental health, life quality and social adjustment of mothers with mentally retarded boy students

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Farhang Isfahani 1
  • Mitra Farhang Isfahani 1
  • Sayyedeh Elham Mokhtari Yousefabad 2
  • Tayebeh Ebadi 3
  • Sara Haghighat 4
1 Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 MA of Rehabilitation Consulting, Department of Consulting, Jahad University Researcher, Kohgiluyeh and BoyerAhmad, Iran
3 MA of Educational Psychology, Department of Psychology, Savah Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
4 Department of Psychology, Gharmsar Branch, Islamic Azad University, Gharmsar, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the effect of social skills training on mental health, life quality and social adjustment. This was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of research were included all mothers with mentally retarded boy students in Varamin city in 2017-18 academic years that from them 40 person were selected through available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (each group 20 person). The experimental group trained the social skills for 8 sessions of 60 minutes. Groups completed the questionnaires of short form of mental symptoms (Najjarian & Davoodi, 2001), life quality (World Health Organization, 2010) and social adjustment (Bell, 1961) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method and with using SPSS-21 software. The findings showed there is a significant difference between the experimental and control groups in the three variables of mental health, life quality and social adjustment. In the other words social skills training significantly led to improve the mental health, life quality and social adjustment of mothers with mentally retarded boy students (P<0/01). Therefore, the results indicate the importance of social skills training on improving mental health, life quality and social adjustment of mothers with mentally retarded boy students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skills training
  • mental health
  • Life quality
  • social adjustment