شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اهواز، مدیریت آموزشی

2 گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در پیام نور استان
خوزستان می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی پیمایشی است –
. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان خوزستان بوده که 745 نفر می
باشند که تعداد 227 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار
گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت تأیید گردید و
پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و مورد تائید قرار گرفته است. برای تجزیه
و تحلیل اطلاعات نیز از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و برای رتبه بندی عوامل موثر
بر نامرئی شدن کارکنان نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شش عامل؛
تبعیض و بی عدالتی سازمانی، ناامنی شغلی، عدم شایسته سالاری، سبک تصمیم گیری، پاداش و
قدردانی و سیستم کنترل و نظارت بر نامرئی شدن کارکنان تاثیرگذارند. همچنین در بین 6 عامل
شناسایی شده، عامل بی عدالتی و تبعیض سازمانی دارای تاثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting invisibilityStaff at Payam Noor University of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ebrahimi 1
  • Morad Shamsi 2
1 Graduated from Ahwaz Azad University
2 Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify factors affecting the employees' invisibility in the light message of Khuzestan province.The type of research is applied in terms of purpose and in the type of method is a descriptive survey. The statistical population of this research includes employees of Payame Noor University of Khuzestan, which is 745 people and 227 people were selected by multi-stage random sampling method. ToolThe data was collected by a questionnaire whose factual validity was confirmed by management professorsIts reliability has been calculated and validated using the Cronbach Alpha coefficient.Friedman test has been used to analyze the information from structural equations using the LISREL software and for ranking the factors influencing employee invisibility. The results show that there are six factors; organizational discrimination and injustice, job insecurity, inappropriateness, decision-making style, reward and appreciation, and the system for monitoring and controlling employees' invisibility. Also, among the six identified factors, the factor of injustice and organizational discrimination has a greater impact than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrimination and injustice
  • job insecurity
  • lack of merit
  • invisible staff