رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنان 380 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های سواد رسانه‌ای (فلسفی، 1393)، رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، 2005)، مشغولیت تحصیلی (تینیو، 2009) و پیوند اجتماعی با مدرسه (مادوکس و پرینز، 2003) بودند. داده‌ها با روش تحلیل مسیر به کمک نرم‌افزارهای SPSS-21 و LISREL-8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد سواد رسانه‌ای بر مشغولیت تحصیلی، پیوند اجتماعی با مدرسه و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشت. همچنین مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشتند. علاوه بر آن سواد رسانه‌ای از طریق هر دو متغیر مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار داشتند (01/0P<). بنابراین نتایج حاکی از تاثیر مثبت سواد رسانه‌ای، مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در افزایش رضایت تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of media literacy with academic satisfaction via academic engagement and social bonding with school in high school students of Urmia city

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Sheikholeslami
  • Roghayeh Vahdat
MA Students, Department of Educational Siences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the relationship of media literacy with academic satisfaction via academic engagement and social bonding with school. This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical population of research were included all high school students of Urmia county in 2017-18 academic years that from them 380 person were selected through stratified sampling method. The instrument of research were included media literacy (Falsafi, 2014), academic satisfaction (Lent & et al, 2005), academic engagement (Tinio, 2009) and social bonding with school (Maddox & Prinz, 2003). Data was analyzed with path analysis method and with using SPSS-21 & LISREL-8.8 software. The results showed media literacy had a direct positive and significant effect on academic engagement, social bonding with school and academic satisfaction of students. Also academic engagement and social bonding with school had a direct positive and significant effect on academic satisfaction of students. In addition media literacy via two variables of academic engagement and social bonding with school had an indirect positive and significant effect on academic satisfaction of students (P<0/01). Therefore, the results indicate the importance of media literacy, academic engagement and social bonding with school on increasing the academic satisfaction of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • Academic Satisfaction
  • Academic Engagement
  • social bonding with school