بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر،ملایر،همدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه‌ی مورد مطالعه تعداد 1100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان رامهرمز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای وبا کمک کتب روش تحقیق (کردلویی، 1393)، تعداد 200 نفر از دختران (100 نفر) و پسران (100 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده و پرسشنامه را تکمیل نمودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های وسواس (فوا و همکاران، 2010)، نگرش مسئولیت (سالکووسکیس، 2000) و باورهای فراشناختی (ولز، 1997) و حمایت اجتماعی (وایت ، 2004) که دارای پایایی (به ترتیب، 88/0، 87/0، 93/0 و 88/0) بودند، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین باورهای فراشناختی (367/0) و نگرش مسئولیت (392/0) با وسواس رابطه مستقیم وجود دارد و بین مؤلفه‌های باورهای فراشناختی اعتمادشناختی (244/0)، باورهای مثبت در مورد نگرانی (400/0)، وقوف شناختی (284/0)، افکار خطرناک (233/0) و نیاز به کنترل افکار (234/0) رابطه مستقیم و معنی داری با وسواس وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، نتیجه گرفته شد که افزایش و کاهش باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت و حماین اجتماعی منجر به کاهش و افزایش وسواس در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between metacognitive beliefs, attitude of responsibility and social support with obsession among secondary school students in Ramhormoz in the academic year of 1393-1393

نویسندگان [English]

  • tofigh ale ebad 1
  • Javad Karimi 2
1 Student
2 Faculty Member of Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between metacognitive beliefs, attitude of responsibility and social support, with obsession among secondary school students in Ramhormoz, Khuzestan province in Iran during 2012-2013. This research is a descriptive-correlational study and is applicable in terms of purpose. The population of this study includes 1100 students (girls and boys) of secondary school in Ramhormoz. Using cluster sampling and stratified sampling methodology, as well as the research methodology books (Kordlooye, 1393), 200 students (100 girls and 100 boys) were selected as sample and completed the questionnaire.To measure the variables of research, we have used Obsessive-Compulsive Inventory (Fva et al., 2010), Responsive Attitude Questionnaire (Salkowkes, 2000), Metacognitive beliefs questionnaire (Wales, 1997), Social Support Questionnaire (White, 2004) Which were of reliability (0.88, 0.87, 0.93 and 0.88 respectively). Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov statistical tests and Pearson correlation test. The results show that there is a direct relationship between metacognitive beliefs (0.367) and attitude of responsibility (392/0) and between the trustworthiness metacognitive beliefs (0.244) , positive beliefs about worries (0.400), cognitive status (0.284), dangerous thoughts(0.233) and the need to control thoughts (0.234) is a direct and meaningful relationship with obsession. According to the results, it can be concluded that increasing and decreasing meta-cognitive beliefs, attitude of responsibility and social support can decrease and increase obsession in secondary school students in Ramhormoz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thoughts
  • Metacognitive beliefs
  • Attitude of responsibility
  • social support
  • Obsessio