نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شد. پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر ورامین در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 130 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه آنان پرسشنامه‌های انگیزش پیشرفت (هرمانز، 1970)، صفات شخصیت (کاستا و مک‌کری، 1992)، سرسختی روانشناختی (کوباسا، 1979) و اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین انگیزش پیشرفت، برون‌گرایی، پذیرش، سازگاری، وظیفه‌شناسی و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر رابطه منفی و معنادار و بین روان‌رنجورخویی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای انگیزش پیشرفت، روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، پذیرش، سازگاری، وظیفه‌شناسی و سرسختی روانشناختی توانایی پیش‌بینی معنادار اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر را داشتند (05/0>p). با توجه به یافته‌های این پژوهش مشاوران و متخصصان باید به نشانه‌های متغیرهای انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی برای کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of achievement motivation, personality traits and psychological hardiness in predicting social anxiety of educable mentally retarded students

نویسندگان [English]

  • Sara Parsaie 1
  • Sara Haghighat 2
  • jamal ashoori 3
1 MA Students, Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Gharmsar Branch, Islamic Azad University, Gharmsar, Iran
3 PhD, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the role of achievement motivation, personality traits and psychological hardiness in predicting social anxiety of educable mentally retarded students. Present research was a cross-sectional from type of correlation. The research population included all educable mentally retarded students of Varamin city in 2017-18 academic years that from them 130 people were selected by simple sampling method. All of them completed the questionnaires of achievement motivation (Hermans, 1970), personality traits (Costa & McCrae, 1992), psychological hardiness (Kobasa, 1979) and social anxiety (Connor & et al, 2000). The data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression with enter model methods. The findings showed there was a positive and significant relationship between the achievement motivation, extroversion, openness, agreeableness, conscientiousness and psychological hardiness with social anxiety of educable mentally retarded students and there was a negative and significant relationship between the neuroticism with social anxiety of educable mentally retarded students. Also the variables of achievement motivation, neuroticism, extroversion, openness, agreeableness, conscientiousness and psychological hardiness significantly could predict the social anxiety of educable mentally retarded students (p<0/05). According to findings of this research counselors and experts consider the symptoms of achievement motivation, personality traits and psychological hardiness and based on design and implemente programs to decrease the social anxiety of educable mentally retarded students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement motivation
  • Personality traits
  • psychological hardiness
  • social anxiety