اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن حمایت از بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران در سال 1396 بودند. در مجموع 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش بخشودگی قرار گرفت. گروه‌ها پرسشنامه‌های تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، 2003) و دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) را در مراحل پیش‌آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر بود. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر بخشودگی باعث افزایش تاب‌آوری و کاهش دلزدگی زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شد (05/0P<). در نتیجه آموزش مبتنی بر بخشودگی یک روش موثر برای بهبود تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training based on forgiveness on resilience and marital burnout of patients with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Parnian 1
  • Majid Zargham Hajebi 2
1 Islamic Azad University
2 Member of Faculty, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the effectiveness of training based on forgiveness on resilience and marital burnout of patients with multiple sclerosis. This study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research statistical population was all women with multiple sclerosis, member of the association for the support of multiple sclerosis patients of Tehran city in 2017 year. Totally 30 people selected through available sampling method and randomly assigned to two equal groups (each group 15 people). The experimental group trained 8 sessions of 90 minutes undergoing the forgiveness training. Groups completed the questionnaires of resilience (Connor & Davidson, 2003) and marital burnout (Pines, 1996) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method. The findings showed that training based on forgiveness was effective on forgiveness on resilience and marital burnout of women with multiple sclerosis. In the other words training based on forgiveness led to increase resilience and decrease marital burnout of women with multiple sclerosis (P<0/05). As a result, training based on forgiveness is an effective method to improve the resilience and marital burnout of women with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • resilience
  • marital burnout
  • patients
  • Multiple Sclerosis