مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد میباشد. پژوهش حاضر توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد 220 نفر بودند که طبق جدول کرجسی– مورگان از میان آنها 155 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها توسط دو پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) و سرسختی لانگ و گولت (1989) جمع‌آوری‌شد. پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0) و (84/0) برآورد گردید و روایی پرسشنامه‌ها از نوع صوری و محتوایی بود. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار Lisrel نسخه 8 استفاده شد. نتیجه معادلات ساختاری برای فرضیه اصلی نشان داد با توجه به مقدار ضریب مسیر بدست‌آمده 72/0 و معناداری 73/5 بین سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. مقادیر ضریب مسیر میان خودکارآمدی و سرسختی ذهنی کارکنان 49/0 و آماره تی برای این ضریب نیز 67/6 حاصل شد که نشان داد بین خودکارآمدی و سرسختی ذهنی رابطه مثبت معناداری برقرار است. ضریب مسیر میان امیدواری و سرسختی ذهنی کارکنان 64/0 بدست‌آمد. آماره تی برای این رابطه 97/6 نشان داد بین امیدواری و سرسختی ذهنی رابطه مثبت معناداری برقرار است. مقدار ضریب مسیر میان تاب‌آوری و سرسختی ذهنی کارکنان 50/0 و مقدار تی برای این ضریب، 50/5 نشان‌دهنده رابطه مثبت معنادار بین تاب‌آوری و سرسختی ذهنی کارکنان بود. در نهایت ضریب مسیر رابطۀ بین خوش‌بینی و سرسختی ذهنی کارکنان 73/0 و مقدار آمار تی 17/7 نشان داد بین خوش‌بینی و سرسختی ذهنی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equations’ Modeling Relationship between Dimensions of Psychological Capital and mental Hardiness of Employees of Bojnourd Municipality

نویسندگان [English]

  • hajar elahi
  • behrang esmaeili shad
department of educational sciences,bojnourd branch,islamic azad university,bojnourd,iran
چکیده [English]

The purpose of the study is to consider the relationship between the dimensions of psychological capital and mental hardiness. The research method is descriptive and correlational. The statistical population consisted of 220 employees in Bojnourd municipality that according to the Kerjesi-Morgan (1970) table, 155 person were selected by simple random method. The data were collected by questionnaires. Lutans(2007) psychological Capital and hardiness Long and Gollet (1989) questionnaire which their reliability was estimated by Cronbach's alpha (89%) and (84%) and the validity were formal and content type.. The result showed with regard to the amount of path coefficient obtained, 72% and 5/73%, there is a significant relationship between psychological capital and mental hardiness. The coefficients of path between self-efficacy and subjective hardiness of employees were 49% and t-statistic for this coefficient was 6/67, which showed that there is a positive and significant relationship between self-efficacy and mental hardiness. The path coefficient between employees' mental hardiness and hopefulness is 64%. t-statistic for this relationship (6/97) showed that there is a significant and positive relationship between hope and mental hardiness. The amount of path coefficient among the resiliency and mental hardiness of the staff (50%) and the t-value for this coefficient ( 5.50 )showed that there were a positive and significant relationship between the resiliency and mental hardiness of the staff. the path coefficient of relationship between optimism and subjective hardiness of employees ( 73%) and the value of t (7/17) showed there is positive relationship between optimism and mental hardiness of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • hardiness
  • Self-efficacy
  • Optimism
  • hope
  • resilience