الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران،نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب مبتنی بر تحلیل مسیر در بین دانشجویان دختر شهر اصفهان بود. این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای آزاد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در زمستان 1394 بود. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مبتنی بر سهم، 378 دانشجوی دختر انتخاب شدند. آزمودنی ها به ابزارهای پژوهش، شامل رفتار اجتماعی مطلوب جهانی راشتون و همکاران(1981)، باورهای عادلانه نسبت به جهان، خود و دیگران که شامل 3 زیر مقیاس باورهای عادلانه عمومی دالبرت و همکاران(1987)، باورهای دنیای عادلانه جهانی لایپکوس(1991) و باورهای دنیای ناعادلانه دالبرت و همکاران(2001) و پرسشنامه گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده کارلو و همکاران(2003) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین نوعدوستی، نگرش کمک نسبت به دیگران، نگرش کمک نسبت به امور خیریه، باورهای عادلانه عمومی، باورهای عادلانه جهانی و باورهای ناعادلانه با رفتارهای اجتماعی مطلوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بعلاوه نتایج تحلیل مسیر مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری نیز از اثر مستقیم نوعدوستی بر نگرش ها، باورهای عادلانه جهانی و رفتارهای اجتماعی مطلوب و اثر غیر مستقیم نوعدوستی بر باورهای عادلانه عمومی، ناعادلانه جهانی و رفتارهای اجتماعی مطلوب حمایت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path analysis model of the relationship between altruism, attitudes and beliefs with prosocial behavior among female students

نویسندگان [English]

  • Razieh Babasafari 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • Mohammad Ali Nadi 3
1 M.A of psychology, Department of Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant professor, Department of psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran(Corresponding Author), i.sajjadian@khuisf.ac.ir
3 Associate professor, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. mnadi@ khuisf.ac.ir
چکیده [English]

The purpose of the study was to determine the relationship between altruism, attitudes and beliefs with prosocial behaviors based on path analysis among female students of Isfahan city. The method was correlation, and population was included of the whole female students of Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan), Isfahan university, and university of medical sciences in winter 2015. For this purpose, among them 378 students were selected by stratified random sampling based on the distribution of population in each university according to their field of study. Subjects answered to research instruments including global prosocial behavior scale (altruistic self-report scale) by Rachton et al(1981), the questionnaire of just beliefs about one’s own world and others Which contains three subscales, General just World beliefs by Dalbert et al(1987) , Global just World beliefs by Lipkus(1991) and Belief in an unjust world by Dalbert et al(2001), and questionnaire of prosocial attitudes scale questionnaire, the revised version of Carlo et al(2003).The data were analyzed by Pearson coefficient correlation and path analysis. The findings showed that there is significant relationship between altruism, helping attitude towards others, attitudes toward charitable assistance, General just beliefs, just and unjust World beliefs prosocial behavior. The results of the analysis results based on structural equation modeling showed that altruism. In addition, the results of path analysis based on SEM supported from the direct effect of Altruistic on attitudes, just world beliefs and prosocial behavior, and Indirect effect of altruism on unjust and general just world beliefs and prosocial behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: altruism
  • attitudes
  • beliefs
  • pro social behavior