اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی و جامعه پژوهش بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ مراجعه‌کننده به بیمارستان اعصاب و روان دلارام در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 15 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها 12 جلسه تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه دریافت کردند و قبل از آموزش و پس از هر چهار جلسه آموزش از نظر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی به‌ترتیب از پرسشنامه‌های افسردگی بک و همکاران (1988) و اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) استفاده شد. داده‌ها با روش اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه باعث کاهش علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ در مقایسه با مرحله پیش از آموزش شد (001/0>P). بنابراین نتایج حاکی از اثربخشی روش مذکور بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of transcranial direct current stimulation on depression symptoms and social anxiety of male patients suffering from post-traumatic stress disorder caused by war

چکیده [English]

The aim of present research was determine the effectiveness of transcranial direct current stimulation on depression symptoms and social anxiety of male patients suffering from post-traumatic stress disorder caused by war. This research design was an experimental and research population was male patients suffering from post-traumatic stress disorder caused by war that referring to the Delaram psychiatric hospital in 2017 year. Research sample was 15 people that were selected by available sampling method. Participants received 12 sessions transcranial direct current stimulation and before training and after all four training sessions were studied in terms of depression symptoms and social anxiety. To measure depression symptoms and social anxiety, respectively used from the questionnaires of Beck and colleagues depression symptoms (1988) and Connor and colleagues social anxiety (2000). Data were analyzed by repeated measurement method. The findings showed that the transcranial direct current stimulation led to decrease the depression symptoms and social anxiety of male patients suffering from post-traumatic stress disorder caused by war in compared to pre-training stage (P<0/001). Therefore, the results showed the effectiveness of this method on reducing the depression symptoms and social anxiety in male patients suffering from post-traumatic stress disorder caused by war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcranial direct current stimulation
  • depression symptoms
  • social anxiety
  • post-traumatic stress disorder