مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل بود. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان متأهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهر جنوب شهر بندرعباس در سال 1395 بودند که از میان آنها 45 نفر با روش نمونه‌گیری دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. هر یک از گروه‌های آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با یکی از روش‌های مشاوره گروهی (مبتنی بر نظریه انتخاب یا مبتنی بر نظریه گاتمن) آموزش دیدند. گروه‌ها پرسشنامه‌های صمیمیت زناشویی (والکر و تامپسون، 1983) و تعارضات زناشویی (ثنایی، 1387) را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-20 و با روش‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو روش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل موثر بودند. همچنین مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در مقایسه با مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه گاتمن در افزایش صمیمیت زناشویی در زنان متأهل موثر بود، اما میان این دو روش در کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P<). بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از هر دو روش به‌ویژه روش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب برای مداخلات روانشناختی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of group counseling based on choice theory and Gottman theory on increasing marital intimacy and decreasing marital conflicts in married women

نویسندگان [English]

  • Eghbal Zarei 1
  • Reza Borumand 2
  • Maryam Sadegifard 3
  • Samaneh Najarpourian 3
  • Mahin Askari 3
1 Associate Professor, Department of Counseling &amp; Psychology, Hormozgan University, BandarAbbas, Iran
2 PhD Student, Department of Family Counseling, Hormozgan University, BandarAbbas, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling &amp; Psychology, Hormozgan University, BandarAbbas, Iran
چکیده [English]

This research aimed to comparison the effectiveness of group counseling based on choice theory and Gottman theory on increasing marital intimacy and decreasing marital conflicts in married women. Present research was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with control group. Research population was included married women with marital problem referred to counseling and psychological services center of Mehr Jonoob in BandarAbbas city in 2016 year that from them 45 people were selected through available sampling method and randomly assigned to three equal groups (each group 15 people). Each of the experimental groups trained 8 sessions of 90 minutes with one of the group counseling methods (based on choice theory or based on Gottman theory). Groups completed the questionnaires of marital intimacy (walker & Thompson, 1983) and marital conflicts (Sanaee, 2007) in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with using SPSS-20 software and with multivariate analysis of covariance and post-hoc test methods. The findings showed both methods of group counseling based on choice theory and Gottman theory was effective on increasing marital intimacy and decreasing marital conflicts in married women. Also group counseling based on choice theory in comparison the group counseling based on Gottman theory was effective on increasing marital intimacy in married women, but there wasn’t any significant differences between both methods on decreasing marital conflicts in married women (P<0/05). Therefore, counselors and therapists can use from both methods especially the group counseling based on choice theory method to psychological interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group counseling
  • choice theory
  • Gottman theory
  • Marital Intimacy
  • marital conflicts