مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استاد، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه شش شهر تهران در سال 1396 بودند. در مجموع 45 زوج (90 نفر) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 15 زوج) جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش‌های زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد آموزش دیدند. گروه‌ها پرسشنامه بهداشت روانی را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند و داده‌ها با روش‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که روش‌های زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد در مقایسه با گروه کنترل به‌طورمعناداری باعث بهبود اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و عملکرد اجتماعی زوج‌ها شدند، اما میان روش‌های زوج درمانی در بهبود بهداشت روانی تفاوت معناداری وجود نداشت (001/0P<). بنابراین نتایج حاکی از اثربخشی دو روش زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of couple therapy by method of self-regulated and acceptance and commitment on mental health of couples

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farahani 1
  • Farideh Dokaneifard 2
  • Ali Delavar 3
1 PhD Student of Counseling, Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Rodehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen, Iran
3 Professor, Department of Assessment and Measurement, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to comparison the effectiveness of couple therapy by method of self-regulated and acceptance and commitment on mental health of couples. Present research was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with two experimental group and one control group. Research population was referring couples to counseling centers of six region in Tehran city in 2017 year. Totally 45 couple (90 people) selected through available sampling method and randomly assigned to three groups (each group 15 couple). The experimental groups trained 8 sessions of 90 minutes by methods of self-regulated and acceptance and commitment. Groups completed the mental health questionnaire in the pre-test and post-test stages and Data was analyzed with multivariate analysis of covariance and Bonferroni post-hoc test methods. The findings showed that the methods of couple therapy by method of self-regulated and acceptance and commitment in comparison with the control group significantly led to improve the anxiety, depression, somatic symptoms and social function of couples, but there was no significant difference between the methods of couple therapy in improve the mental health (P<0/001). Therefore, the results indicated the effectiveness of the two methods of couple therapy by method of self-regulated and acceptance and commitment on mental health of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • self-regulated
  • acceptance and commitment
  • mental health
  • Couples