بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان بود. این پژوهش تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان 12-7 ساله شهر تهران در سال 1396 بودند که از میان آنها 40 کودک با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 50 دقیقه‌ای با روش تئاتر پداگوژیک آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه‌های هوش هیجانی (شوت و همکاران، 1998) و هوش اجتماعی ترومسو (سیلورا و همکاران، 2001) را تکمیل کردند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-20 و با روش مانکووا تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در هر دو متغیر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر تئاتر پداگوژیک باعث افزایش معنادار هوش هیجانی و اجتماعی کودکان شد (05/0P<). نتایج حاکی از اهمیت تئاتر پداگوژیک در بهبود هوش هیجانی و اجتماعی کودکان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effectiveness of pedagogical theater (educational and training) on emotional and social intelligence of children

نویسندگان [English]

  • Helia Tayefeh MehdiKhani 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Masoud Delkhah 3
  • Hadi Bahrami 2
  • Fariborz Bagheri 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of present research was study of the effectiveness of pedagogical theater (educational and training) on emotional and social intelligence of children. This research was an experimental with a pre-test and post-test design with control group. The research population was children aged 7-12 years old in Tehran city in 2017 year that from them 40 child were selected through random sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group educated 10 sessions of 50 minutes by pedagogical theater. Groups completed the questionnaires of emotional intelligence (Schutte & et al, 1998) and Tromso social intelligence (Silvera & et al, 2001). Data was analyzed with using SPSS-20 software and with MANCOVA method. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in both variable of emotional and social intelligence of children. In the other words pedagogical theater significantly led to increase the emotional and social intelligence of children (P<0/05). The results indicate the importance of pedagogical theater on improving the emotional and social intelligence of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedagogical theater
  • Emotional intelligence
  • Social intelligence
  • Children