اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

تصویرسازی می‌تواند باعث بهبود بسیاری از ویژگی‌های روانشناختی گردد، لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه پژوهش 40 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 30 دقیقه‌ای با روش تصویرسازی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب بودند که در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون توسط دانشجویان تکمیل شدند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر تصویرسازی باعث بهبود افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان شد (001/0P<). نتایج حاکی از اهمیت تصویرسازی بر بهبود افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of imagery on depression, social anxiety and sleep quality of students

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Moghaddasi 1
  • Mohsen Gholparvar 2
  • Hosein Hasanabadi 3
1 PhD student of General Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology College, Ferdoosi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The imagery can improve the very psychological characteristics, therefore this research aimed to determine the effectiveness of imagery on depression, social anxiety and sleep quality of students. Present research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design and with an experimental and control groups. Research population was included students referring to the counseling center of Ferdoosi University of Mashhad in 2015-16 academic years. Research sample was 40 people which selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group trained 12 sessions of 30 minutes by imagery and the control group doesn’t receive any training. Research instruments were the questionnaires of depression, social anxiety and sleep quality which completed by students in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method. The findings showed that there were a significant difference between the experimental and control groups in variables of depression, social anxiety and sleep quality. In the other words imagery led to improve the depression, social anxiety and sleep quality of students (P<0/001). The results indicate the importance of imagery on the improve depression, social anxiety and sleep quality of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imagery
  • Depression
  • social anxiety
  • Sleep Quality
  • Students