تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دبیرستانی پسر شهر نجف آباد در سال تحصیلی (95-1394) بود. از این جامعه 60 نفر از دانش‌آموزانی که نمره اضطراب مدرسه‌ی آنها دو انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب، و پس از آن در دو گروه آزمایش(30 نفر) و کنترل(30 نفر)، گمارده شدند. پژوهش حاضر به شیوه‌ی تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس و پرسشنامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون بود. قبل از انجام مداخله آزمودنی های دو گروه به وسیله ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد آموزش دید و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده‌ها با روش کوواریانس چند متغیری (مانکووا) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در میزان اضطراب مدرسه و تاب آوری وجود دارد. آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد باعث کاهش اضطراب مدرسه و افزایش تاب آوری افراد گروه آزمایش شده است (P<0/001).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Rapid Eye Movement Desensitization and Reprocessing on School Anxiety and Resilience

نویسنده [English]

  • Saeed habibollahi
Department of Psychology, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigation the effectiveness of Regular Eye Movement Desensitization and Reprocessing on school anxiety and resilience in students. The participants included all boy students in high school of Najaf Abad city in 2015-2016 academic years. From this population, 60 individuals students whose school anxiety scores were two standard deviations above the mean, selected by multistep cluster sampling method, and were assigned into two experimental (30 individuals) and control groups (30 individuals). This study was an experimental with a pre-test and post-test design and control group. For collect data used from Philips school anxiety questionnaire and Conner and Davidson resilience scale. The experimental group received group Regular Eye Movement Desensitization and Reprocessing (8 sessions of 90 minutes while the control group received no training at all. Data was analyzed by multivariate analysis of covariance (MONCOVA) method. The findings showed that there is a significant difference between pre-test and post-test scores of experimental and control groups. In the other hand, instruction desensitization by eye movement and reprocessing led to decrease school anxiety and increase resilience (p<0/001). Instruction treatment by eye movement and reprocessing is an effective method for decrease school anxiety and increase resilience among high school students. Therefore, counselors and therapists can use from this methods for decrease school anxiety and increase resilience among high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • desensitization
  • eye movement
  • reprocessing
  • school anxiety
  • resilience