اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی بود. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آرامان شهر تهران در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 32 نفر از آنان بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 45 دقیقه‌ای با روش بازی درمانی خانواده محور آموزش دید. گروه‌ها مقیاس مشکلات عاطفی-رفتاری راتر را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در همه مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر روش بازی درمانی خانواده محور باعث کاهش معنادار مشکلات پرخاشگری و بیش‌فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضداجتماعی و کمبود توجه کودکان با اختلال یادگیری شد (001/0P<). بنابراین روش بازی درمانی خانواده محور باعث کاهش مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of family centered play therapy on emotional-behavioral problems of children with learning disorder in primary school

نویسندگان [English]

  • Golnar AmirTahmasb 1
  • Fariborz Bagheri 2
  • Khadijeh Abolmaali 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of present research was determine the effectiveness of family centered play therapy on emotional-behavioral problems of children with learning disorder in primary school. This research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was primary school students with learning disorder referring to Ataman’s counseling center of Tehran city in 2017 year. The Research sample was 32 people of them which selected through purposive sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group educated 10 sessions of 45 minutes by family centered play therapy. Groups completed the Rutter’s emotional-behavioral problems scale in the pre-test and post-test stages. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance (MANCOVA) method. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in all emotional-behavioral problems of children. In the other words family centered play therapy method significantly led to decrease the problems of aggression and hyperactivity, anxiety and depression, social maladjustment, antisocial behaviors and attention shortage of children with learning disorder (P<0/001). Therefore family centered play therapy method led to decrease the emotional-behavioral problems of children with learning disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • emotional-behavioral problems
  • Learning Disorder
  • Children