نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی بین رهبری اصیل، خشنودی از شغل، ادراک ناامنی شغلی و میل به ترک شغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی- سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی بین رهبری اصیل، خشنودی از شغل، ادراک ناامنی شغلی و میل به ترک شغل انجام گرفت. پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پلی استیل تهران بودند که از میان آنان تعداد 159 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روانشناختی ناگیوئن و همکاران (2012)، پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008)، پرسشنامه خشنودی از شغل اسمیت، کندال و هیولین (1969)، پرسشنامه ادراک ناامنی شغلی فرانسیس و بارلینگ (2005) و پرسشنامه تمایل به ترک شغل واینر و واردی (1980) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری اصیل از طریق تاثیر بر سرمایه روانشناختی بر خشنودی از شغل، ادراک ناامنی و تمایل به ترک شغل تاثیر غیر مستقیم معنادار دارد‌‌. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رهبری اصیل از طریق تاثیری که بر سرمایه های روانشناختی کارکنان دارد، سبب افزایش خشنودی از شغل و کاهش ادراک ناامنی شغلی و تمایل به ترک شغل می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Psychological Capital between Authentic Leadership, Job Satisfaction, Job Insecurity and Intention to job leave

نویسندگان [English]

  • Ali Mehdad 1
  • Nasim Samimi 2
1 Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) branch
2 Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) branch
چکیده [English]

this study aims to investigate the mediating role of psychological capital between authentic leadership, job satisfaction, job insecurity and intention to job leave among employees of polysteel company in Tehran. Research method was correlational and the statistical population included all employees of mentioned organization out of them 159 subjects were selected via convenience sampling method. A set of questionnaire consisted of authentic leadership (Walumbwa et al., 2008), psychological capital (Nguyen et al., 2012), job satisfaction (Smith et al., 1969), job insecurity (Francis and Barling., 2005) and intention to job leave (Wiener & Vardi, 1980), were used in current study. Data were analyzed with use of structural equation modeling (SEM). The findings showed that there were significant indirect effect of authentic leadership on job satisfaction, perceived insecurity, and the intention to job leave through effect on psychological capital. According to the findings of this study, it can be concluded that authentic leadership directly encourages psychological capital and indirectly, through the impact on the psychological capital, increases job satisfaction and decreases job insecurity and intention to leave the job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "psychological capital"
  • "authentic leadership"
  • " job satisfaction"
  • "perceived insecurity"
  • " intention to job leave"