نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی، تهران، ایران.

2 استاد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

3 دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استاد سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مدل‌یابی پیشرفت تحصیلی براساس سن ورود به مدرسه با میانجی‌گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش‌آموزان انجام شد و از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری به طور خاص معادلات رگرسیونی (تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی سطح دوم) بود. جامعه آماری این پژوهش را، تمامی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 1472 نفر تشکیل دادند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههای ناقص 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.‌ ابزارهای گردآوری داده ها شامل، مقیاس هوش معنوی کینگ، مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن، فوستر و مقیاس خلاقیت تورنس مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش تایید گردید و به طور کلی 26درصد از پیشرفت تحصیلی توسط سن ورود به مدرسه، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت قابل تبیین می باشد. همچنین سن ورود به مدرسه اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت و سن ورود به مدرسه با میانجیگری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد. با توجه به تاثیر سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی در جهت محتوای آموزشی به افراد توجه به این دو عامل می تواند پیرو متغیرهای واسط همانند هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت، تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the relationship between the age of entering the school on academic achievement with mediating of spiritual intelligence, social skills and creativity

نویسندگان [English]

  • paria jangi 1
  • Afroz GholamAli 2
  • hasan asadzadeh 3
  • ali delavar 4
1 Ph.D student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Psychology, Tehran, Iran
2 Master of Psychology of Exceptional Children University of Tehran
3 Associate Professor of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University
4 Professor of Measurement and Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This research aims to study the modeling of academic achievement based on the age of entry into the school with mediating of spiritual intelligence, social skills and creativity were done in students and it the type of correlation research based on structural equation modeling technique , in particular regression equations (combining Route Analysis and second Level Factor Analysis ). In this study, for determining the sample size according to the number of variables observed and assigning a coefficient of 15 for each variables, and taking into account the probability of having incomplete questionnaires,250 were selected as sample size. The statistical population of this study was 1472 students of all 10th grade elementary school students of Urmia high school in the academic year of 2017-2018.Data collection tools were used, King’s Spiritual Intelligence Scale, Inderbitzen&Fooster Social Skills Scale, and Torrance Creativity Scale. The findings showed that the research model was confirmed and, in general, 26% of academic achievement can be explained by the age of entry into the school, the spiritual intelligence, social skills and creativity. Also, entering the school with the mediation of spiritual intelligence, social skills and creativity showed an indirect effect on academic achievement. The results of this study emphasized the necessity of the role of the age of entry into the school, as well as the role of moderating variable of spiritual intelligence, social skills and creativity by students, which could provide applied ideas to improve the psychological state to counselors and learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • Age of entry into the school
  • spiritual intelligence
  • social skills
  • Creativity