رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با طرحواره ایثار در افراد داوطلب مدافع حرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اهواز

2 هییت علمی و استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با طرحواره ایثار در افراد داوطلب مدافع حرم بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 144 نفر از افراد داوطلب مدافع حرم در شهر اهواز بود که به ‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (1989) و فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های اولیه یانگ (1998) بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، توافق‌پذیری و وجدانی بودن با طرحواره ایثار در آزمودنی‌ها رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. اما بین ویژگی شخصیتی روان‌نژدی با طرحواره ایثار رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد و بین ویژگی بازبودن به تجربه و طرحواره ایثار رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد به ترتیب ویژگی شخصیتی وجدانی بودن، هیجان-خواهی، ارزشمندی زندگی، ویژگی شخصیتی توافق‌پذیری و ویژگی شخصیتی برون‌گرایی بهترین پیش‌بینی کننده برای طرحواره ایثار افراد داوطلب مدافع حرم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Personality Characteristics With The Plot Of Self-Sacrifice In Haram's Volunteer People

نویسندگان [English]

  • ayaz gharishvandi 1
  • maryam gholamzadeh jofre 2
1 Graduate Student of Azad Azad University
2 Academic staff and associate professor of Islamic Azad University, Ahvaz Branch
چکیده [English]

The Purpose Of This Study Was To Investigate The Relationship Between Personality Characteristics With The Plot Of Self-Sacrifice In Haram's Volunteer People. The Research Design Was Descriptive Correlational. The Sample Consisted Of 144 Volunteers From The Shrine in ahwaz sity Who Were Selected By Available Sampling. The Research Tools Included Neo (1989) Personality Questionnaire, And A Short Form Of Young's (1998) Initial Schedule Questionnaire. For Data Analysis, Pearson Correlation Coefficient And Regression Methods Were Used In A Synchronous And Stepwise Fashion. The Results Showed That There Is A Significant Positive Correlation Between The Personality Characteristics Of Extraversion, Consistency And Severity With The Self-Concept Schema In The Subjects. But There Is A Negative And Significant Relationship Between Personality Trait Psychometric Characteristics With The Plot Of Sacrifice, And There Is No Significant Relationship Between The Openness To Experience And The Pattern Of Self-Sacrifice. Also, The Results Of Regression Showed That The Personality Trait Of Conscientiousness, Personality Traits And Personality Characteristics Of Extroversion Are The Best Predictors For The Plot Of Sacrifice Of Volunteers In The Shrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Selfish Plot
  • Dautleb Defender Campus