اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری انجام شد. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زوجین دچار تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری در فصل زمستان سال 1395 بودند. نمونه پژوهش 40 زوج بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای با رویکرد خانواده درمانی بوئن آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی، 1387) و پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک (سیبلی و همکاران، 2005) جمع‌آوری و با روش اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در دلبستگی هیجانی زوجین در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر رویکرد خانواده درمانی بوئن باعث کاهش معنادار اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی زوجین در مراحل پس‌آزمون و پیگیری شد (05/0P<). نتایج نشان داد که رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین موثر بود، لذا روانشناسان بالینی و درمانگران می‌توانند از رویکرد خانواده درمانی بوئن برای بهبود دلبستگی هیجانی زوجین استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Bowen’s family therapy approach on emotional attachment of couples referring to counseling centers of Shahrerey

نویسندگان [English]

  • Mina shahMohammadi Mehrjerdi, 1
  • Farideh Dokaneifard 2
  • Abdollah Shafiabadi 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Rodehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Rodehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen, Iran
3 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effectiveness of Bowen’s family therapy approach on emotional attachment of couples referring to counseling centers of Shahrerey. This research was a semi-experimental with a pre-test, post-test and fallow up design with control group. Research population was couples with marital conflict referring to counseling centers of Shahrerey in winter season of 2016 year. Sample research was 40 couple that were selected through available sampling method and randomly assigned to two equal groups. The experimental group trained 10 sessions of 90 minutes with Bowen’s family therapy approach and the control group was placed in the waiting list for training. Data were collected by marital conflict questionnaire (Sanaei, 2008) and experiences in close relationship revised questionnaire (Sibley & et al, 2005) and analyzed by repeated measurement method.The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the emotional attachment of couples in post-test and fallow up stages. In the other words Bowen’s family therapy approach significantly led to decrease the attachment anxiety and attachment avoidance of couples in post-test and fallow up stages (P<0/05). The results showed that the Bowen’s family therapy approach was effective on emotional attachment of couples, therefore clinical psychologists and therapists can use from Bowen’s family therapy approach to improve emotional attachment of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family therapy
  • emotional attachment
  • Couples