آسیب شناسی انضباط ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت ترافیک .دانشکده راهنمایی و رانندگی .دانشگاه علوم انتظامی امین . شهر تهران . کشور ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی آسیب های موجود در انضباط ترافیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و عوامل مؤثر در آن بود. از جمله موارد مد نظر در این تحقیق؛ شناسایی اقدامات پیشگیرانه ساختاری، شناسایی مشکلات اصلی در عدم توفیق انضباط ترافیکی فرودگاه، شناسایی راه حل های مفید و...بود. در بخش نظریه های اجتماعی، از نظریات مرتبط با موضوع نظیر نظریه آنومی(بی نظمی) مرتون، عدم تعادل ساختاری پارسونز، با اشاره ای به برخی نظریات کوتاه، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش(میدانی)، ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه، حجم نمونه رسیدن به اغنای محقق(50 مورد) انجام گرفته است. جامعه آماری نیروی پلیس راهور مستقر در فرودگاه امام و مسیرهای نزدیک به فرودگاه بوده. تجزیه و تحلیل داده ها، در سطح آمار توصیفی، در قالب جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن انجام گرفته است. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق عواملی نظیر مشکلات مربوط به پارکینگ فرودگاه، مشکلات مربوط به حمل و نقل عمومی، وضعیت نابسامان تاکسی ها و مسافرکش های شخصی و... به عنوان مهمترین آسیب های انضباط ترافیکی فرودگاه امام، می باشند. نکته قابل تأمل اینکه؛ نامناسب بودن مسیر دسترسی به پارکینگ(طولانی بودن مسیر رفت و برگشت) از مهمترین آسیب ها و ساخت محل‌های مناسب برای توقف تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها، به عنوان بهترین راه‌حل‌ بهبود انضباط ترافیکی فرودگاه، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Traffic Discipline at Imam Khomeini Airport

نویسنده [English]

  • Ahmad ghaedrahmati
Traffic Management. School of Driving. Amin University of Law Sciences. Tehran City . Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the damages in traffic discipline at Imam Khomeini International Airport and its effective factors. Among the issues that were considered in this research were identifying structural preventive measures, identifying the main problems in the failure of the airport's traffic discipline, identifying useful solutions, and so forth. In the section of social theories, from theories related to the subject, such as Meron's anomie theory (irregularity), the structural parsons imbalance has been used, with reference to some short ideas. This study was conducted using field survey, data gathering tools, interviews and questionnaires, sample size reaching the researcher's degree (50 items). The statistical community of the Raw police force is located at Imam airport and near airports. Data analysis was conducted at the descriptive statistics level in the form of frequency distribution tables and inferential statistics using Friedman test. According to the results obtained in this study, factors such as airport parking problems, public transportation problems, the disadvantages of taxis and personal taxpayers, etc., are among the most serious injuries to the imam airport's traffic discipline. Noteworthy: the inadequacy of the access path to the parking lot (length of the backpack) of the most important damage and the construction of suitable sites for stopping taxis and passenger cars, as the best way to improve the airport's traffic discipline , Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic discipline
  • Imam airport
  • pathology