مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده انجام شد. طرح مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه‌های تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که تعداد 382 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989)، تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، 2003)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و استرس ادراک‌شده (کوهن و همکاران، 1983) بودند. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم (با میانجی استرس ادراک‌شده) بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر داشتند. متغیر استرس ادراک‌شده میانجی مناسبی بین تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر بود و مدل برازش مناسبی داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction model of psychological well-being based on resilience and cognitive emotional regulation with mediate role of perceived stress

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hasanzadeh Namin 1
  • Javid Peymani 2
  • Tahereh Ranjbaripour 2
  • Khadijeh Abolmaali Alhoseini 3
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the prediction model of psychological well-being based on resilience and cognitive emotional regulation with mediate role of perceived stress. The study design was cross-sectional from type of correlation. The statistical population was undergraduate girl students at the universities of Tehran in 2017-18 academic years which 382 people were selected as a sample by randomly multistage sampling method. The research instruments was the questionnaires of psychological well-being (Ryff, 1989), resilience (Connor & Davidson, 2003), cognitive emotional regulation (Garnefski & et al, 2001) and perceived stress (Cohen & et al, 1983). The data was analyzed by structural equation modeling method. The findings showed that the variables of resilience and positive and negative cognitive emotional regulation strategies had a direct and indirect (with mediate perceived stress) effect on psychological well-being of girl students. The variable of perceived stress was the proper mediator between resilience and cognitive emotional regulation with psychological well-being of girl students and the model fitted well (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • resilience
  • cognitive emotional regulation
  • perceived stress
  • girl students