پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دکتری روانشناسی تربیتی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه اهواز

چکیده

انسان همواره در تمامی حالات زندگی رفتارهایی را اتخاذ مینماید، که میتواند نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد، بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری ساری بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه پژوهش شامل تمامی رانندگان وسایل نقلیه برون شهری شهر ساری در سال 1397 بود و با روش نمونه گیری هدفمند تعداد نمونه 210 انتخاب گردید. روش گردآوری دادهها توسط سه ابزار؛ هیجان خواهی آرنت (1994)، رفتار رانندگی منچستر (1990) و کنترل اجتماعی احمدی و همکاران (1391) انجام گردید. دادههای بدست آمده با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین خرده مقیاسهای هیجان خواهی با رفتار رانندگی همبستگی مستقیم معناداری وجود دارند و بین خرده مقیاس های کنترل اجتماعی با رفتار رانندگی همبستگی معکوس معناداری وجود دارد. همچنین مقادیر رگرسیون نشان میدهد که خرده مقیاسهای کنترل رسمی (22/0)، شدت هیجانی (24/0)، کنترل غیر رسمی (29/0) و تازگی هیجانی (31/0) در سطح 01/0 توان پیش بینی رفتار رانندگی را دارا میباشند. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد، موازین و قواعد دریافت گواهینامه ی رانندگی منطبق بر مباحث رفتاری هیجانی مورد بازنگری قرار بگیرد و قوانین راهنمایی و رانندگی بر اساس نقش کنترل کنندگی رفتارهای ناهنجار در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of driving behavior based on emotion seeking and social control in public transport drivers suburban

نویسندگان [English]

  • Razieh Mayzari Ali 1
  • paria Jangi 2
  • Alireza Sangani 3
1 MA of Psychology, Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Ph.D. Educational Psychology, Teaching and Research Branch of Tehran
3 Ahvaz branch
چکیده [English]

Humans always choose behaviors and can have very different results. The aim of this study was to prediction of driving behavior based on emotion seeking and social control in public transport drivers suburban Sari.the method was descriptive correlational.The study population consisted of all vehicle drivers suburban Sari in 2018, which included 460 people. Using sampling targeted and also number of members sample group of 210 sample. The method of collecting data by the four instruments, using the tool, Emotion Seeking Scale Arendt (1994), Manchester Driving Behavior Questionnaire (1990) and social control questionnaire Ahmadi, et al (2013) was conducted. Result showed a significant correlation between the subscales variable Emotion seeking and control social with driving behavior and between the subscales of Emotion seeking with driving behavior, there are a direct correlation significant at 0.01 level. Also particularly between the subscales of social control with driving behavior inverse correlation are significant at 0.01 level. Also, regression values indicate that the subscales of formal control (0.22), emotional intensity (0.24), unofficial control (0.29) and emotional novelty (0.31) at 0.01 level predictive power Driving behavior. According the results, it is suggested that the rules and regulations for obtaining a driver's license in accordance with emotional behavioral issues be reviewed and traffic laws should be considered based on the role of controlling Abnormal behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion -seeking
  • Social Control
  • Driving behavior
  • drivers