اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) مادران دارای فرزند اوتیسم انجام شد. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان گرگان در سال 1396 بودند. از میان اعضای جامعه 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه‌کشی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش طرحواره درمانی آموزش دید. ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانی (کییز و ماگیار-مو، 2003) بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌ها از نظر متغیرهای بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر طرحواره درمانی باعث افزایش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی مادران دارای فرزند اوتیسم شد (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of schema therapy on mental well-being (emotional, psychological and social) of mothers with autistic children of Gorgan township

نویسندگان [English]

  • SeyyedMorteza Siyadat 1
  • Afsane Khajevand Khoshli 2
  • Hamzeh Akbari 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effectiveness of schema therapy on mental well-being (emotional, psychological and social) of mothers with autistic children. This research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with an experimental and control groups. Research population was mothers with autistic children of Gorgan township in 2017 year. From the members of the community were selected 30 people by available sampling method and randomly with lottery divided into two equal groups. The experimental group 10 sessions of 90 minutes trained by schema therapy. Data collected with the questionnaires of mental well-being (Keyes & Magyar-Moe, 2003). Data analyzed by multivariate analysis of covariance method. The results showed that there was a significant difference between the groups in terms variables of emotional, psychological and social well-being. In the other words, schema therapy significantly led to increase the emotional, psychological and social well-being of mothers with autistic children (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • mental well-being
  • autism