پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 400 نفر (200 مرد و 200 زن) بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی (اسپاینیر، 1976)، انتظارات زناشویی (بهرامی احسان و همکاران، 1389) و تعارض‌های زناشویی (ثنایی، 1387) بودند. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مدل برازش مناسبی داشت و انتظارات زناشویی بر تعارض‌های زناشویی و سازگاری زناشویی و تعارض‌های زناشویی بر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل اثر مستقیم و معنادار داشت. همچنین انتظارات زناشویی با میانجی تعارض‌های زناشویی بر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (01/0>P). بنابراین می‌توان گفت که انتظارات زناشویی و تعارض‌های زناشویی در تبیین سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل نقش موثری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting marital adjustment based on marital expectations with mediate role of marital conflicts

نویسندگان [English]

  • Simin Omrani 1
  • Farhad Jomehri 2
  • Hasan Ahadi 3
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Psychology, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor Department of Psychology, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to predicting marital adjustment based on marital expectations with mediate role of marital conflicts. The research population was married students of Islamic Azad University of Tehran Branches in 2018-19 academic years. The research sample was 400 people (200 men and 200 women) that were selected by multistep cluster sampling method. Data collection tools consisted of the questionnaires of marital adjustment (Spanier, 1976), marital expectations (Bahrami Ehsan and et al, 2010) and marital conflicts (Sanaei, 2008). The data were analyzed by structural equation modeling method with using of LISREL software. The findings showed that the fit of model was suitable and marital expectations on marital conflicts and marital adjustment and marital conflicts and marital adjustment of married students has a direct and significant effect. Also marital expectations with mediate the marital conflicts on marital adjustment of married students has an indirect and significant effect (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adjustment
  • marital expectations
  • marital conflicts
  • married students