تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهرستان مرند در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 2252 نفر بودند. نمونه پژوهش 330 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز، هویت ملی-اجتماعی لطف‌آبادی و فرهنگ شهروندی همتی و احمدی جمع‌آوری شدند. به دلیل عدم برقراری پیش‌فرض نرمال بودن برای تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی بر فرهنگ شهروندی و هویت ملی-اجتماعی و فرهنگ شهروندی بر هویت ملی-اجتماعی دانش‌آموزان دختر تاثیر مستقیم و معنادار داشت. همچنین سرمایه روانشناختی با میانجیگری فرهنگ شهروندی بر هویت ملی-اجتماعی دانش‌آموزان دختر تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشت (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the structural relationship between psychological capital and national-social identity with mediated civic culture of high school female students

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Imanzadeh 1
  • Noorali Farrokhi 2
  • Hadi Bahrami 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Assessment and Measurement, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
3 Professor Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Present study aimed to determine the structural relationship between psychological capital and national-social identity with mediated civic culture of high school female students. Research design was descriptive from type of correlation. Research population was high school female students of Marand county in 2016-17 academic years. Research sample was 330 people that selected by randomly multistage cluster sampling method. Data collected by the questionnaire of Luthans psychological capital, LotfAbadi national-social identity and Hemmati and Ahmadi civic culture. Due to the default of normalization for analyzed data used from partial least squares method. The result showed that psychological capital on civic culture and national-social identity and civic culture on national-social identity of female students had a direct and significant effect. Also, psychological capital with mediated civic culture on national-social identity of female students had an indirect and significant effect (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • national-social identity
  • civic culture
  • female students