اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش‌ این پژوهش نیمه آزمایش با گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست 2۰-1۰ ساله ساکن در دو مرکز از مراکز بهزیستی شهر مشهد (گلستان علی و سفره سخاوت) در سال ۱۳۹۶ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۶ نفر از افراد در دسترس بود که در پیش‌آزمون نمره بالایی از پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (۲۰۰۰) کسب کرده بودند و به‌طور غیر تصادفی ۸ نفر از یک مرکز به‌عنوان گروه آزمایش و ۸ نفر از مرکز دیگری به‌عنوان گروه کنترل قرار داده شدند. سپس جلسات گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش اجرا شد؛ درنهایت پس‌آزمون از هردو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر بوده است (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Fear of Negative Evaluation in Social anxiety Disorder of orphaned adolescent girls

نویسندگان [English]

  • monireh pourfarahani 1
  • HosseinAhmad Brabadi 2
  • Ahmad Heydarnia 3
1 Master of Science, group psychology Bojnord, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Bojnourd University, Bojnourd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, counseling and Guidance, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Fear of Negative Evaluation in Social anxiety Disorder of orphaned adolescent girls. The method of study was semi-experimental with unequal control. The statistical population of the study is all 10-20 year-old orphaned and unsupervised adolescent girls in the two centers of welfare in Mashhad (Ali’s Golestan and Sofraye Sakhavat) in year 2017. The sample consisted of 16 people who were selected by availability sampling that acquired a high grade on the pretest of the questionnaire of social anxeity Kanwar (2000) and unrandomly allocated into eight girls from each center the experimental and eight girls from other center control groups. Then, the Acceptance and Commitment therapy was performed in during 10 sessions for the experimental group. Finally, the post-test was taken from both the experimental and control groups. SPSS-21 software and multivariate analysis of variance analysis of differential scores were used to analyze the data. Findings show that of Acceptance and Commitment group therapy has been effective in reducing Fear of Negative Evaluation in the experimental group than the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of Negative Evaluation
  • Acceptance and commitment group therapy
  • orphan