رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی با فرسودگی شغلی و نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع طرح همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران در سال 1397 بود که از این بین 161 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی نئو (کاستا و مک‌کری، 1992)، سرسختی روان‌شناختی (کیامرثی، 1376) و فرسودگی شغلی (مسلچ، 1982) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و با کمک نرم‌افزار SPSS-22 انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین روان‌رنجورخویی و فرسودگی شغلی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی با فرسودگی شغلی نیز رابطه‌ی منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین، سرسختی روان‌شناختی توانست رابطه‌ی میان متغیرهای پیش‌بین و فرسودگی شغلی را تعدیل کند.
واژگان کلیدی: روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری، وظیفه‌شناسی، سرسختی روان‌شناختی، فرسودگی شغلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between neuroticism, agreeableness and social conscientiousness with job burnout by moderating role of psychological hardiness in satellite staff of National Iranian Drilling Company.

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Zabolzadeh bagheban 1
  • somayeh esmaeliy 2
1 Islamic ahvaz University
2 faculty member of islamic azad university ، department of science and research branch ، khuzestan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between neuroticism, agreeableness and conscientiousness with job burnout and the moderating role of psychological hardiness in satellite staff of Iran National Drilling Company. The research method is a descriptive correlational design. The statistical population of the study consisted of all the staff of the National Iranian Drilling Company in 2018, of which 161 were selected through available sampling method, and copleted The Neo Characteristics Questionnaire (Costa and McCrae, 1992), Psychological Hardiness Questionnaire (Kyamarthi, 1997), and Burnout Job Questionnaire (Maslach, 1982). Data were analyzed using regression analysis and SPSS-22 software. The results of the data analysis showed that there is a positive and significant relationship between neuroticism and job burnout. There is also a negative and significant relationship between agreeableness and conscientiousness with job burnout. Also, psychological hardiness could moderate the relationship between predictive variables and job burnout.
Keywords: Neuroticism, Agreeableness, Conscientiousness, Psychological Hardiness, Job Burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Neuroticism
  • Agreeableness
  • Conscientiousness
  • psychological hardiness
  • job burnout