رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

از مهمترین ویژگی‌ های نوجوانان باتوجه به قرار گرفتن در شرایط خاص سنی و رشدی، بالا بودن نرخ ارتکاب رفتارهای پرخطر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه تنظیم ‌هیجانی و بازداری ‌شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر بود. جامعه ی آماری مطالعه ی حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد در سال 96 بود. در این پژوهش 206 دانش‌آموز دختر در دو گروه سنی (13-14-15 و 16-17-18) با روش نمونه‌گیری در دسترس در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های رفتارهای پرخطر، تنظیم‌ هیجانی و تکلیف برو-نرو استفاده شد. یافته‌های حاصل از روش های آماری همبستگی و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین نمرات رفتارهای پرخطر و تنظیم‌ هیجانی و همچنین بازداری ‌شناختی رابطه معناداری وجود داشت و از میان رفتارهای پرخطر، مصرف مواد مخدر، خشونت، رانندگی و نمره کل و همچنین از میان نمرات تنظیم‌هیجانی، نمرات نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، نبود آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای نظم‌بخشی هیجانی و نمره کل بین دو گروه سنی تفاوت معنادار مشاهده شد. بنابراین در می یابیم که هیجان ‌ها یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطر است و نارسایی بازداری می-تواند یکی از علل زیربنایی رفتارهای پرخطر در نوجوانان باشد. شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر و تدوین برنامه‌های مربوط به پیشگیری امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional regulation and cognitive inhibition for tendency to risky behaviors in girl adolescents in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Sara Mirzaei Feyzabadi 1
  • Elahe Molavi 2
  • Najme Taheri 2
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University , Iran
2 Department of Psychology,Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the most important characteristics of adolescents is the high rate of committing risky behaviors in certain age and developmental conditions. The purpose of this study was investigation the relationship between emotional regulation, cognitive inhibition and risky behaviors of female adolescents. The statistical population of this study included all high school girl students in Mashhad in year 96. In this research, 206 female students in two age groups (13-14-15 and 16-17-18) with available sampling were included in the descriptive-analytic study. To collect data were used risky behaviors and emotional regulation questionnaires and Go-No go task. Findings from statistical methods of correlation and one way ANOVA showed that there was a significant relationship between risky behaviors scores and emotional regulation, as well as risky behaviors and cognitive inhibition and there were observed among the risky behaviors, drug behavior, violence, driving, and the total score of risky behaviors, as well as among emotional regulation scores, the scores for not accepting emotional responses, the difficulty in performing purposeful behavior, lack of emotional awareness, Limited access to emotional regulation strategies and total score between two girls' adolescent groups. So we find that Excitement is one of the important factors influencing risky behaviors and unsufficiency of inhibition can be one of the underlying causes of tendencies to delinquency risky behaviors in adolescents. It is essential to identification of effective factors in the outbreak of risky behaviors and the formulation of prevention programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Risky behaviors
  • Emotional regulation
  • Cognitive inhibition
  • Adolescent girls