پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانسنجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل بود. مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زنان متأهل مراجعه‌کننده به سرای محلات شهر تهران در فصل‌های بهار و تابستان سال 1398 بودند. نمونه پژوهش 180 نفر بودند که با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و همکاران، 1988) و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی (یانگ، 1998) جمع‌آوری و با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS-18 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که حمایت خانواده، دوستان و دیگران با دلزدگی زناشویی زنان متأهل رابطه معنادار منفی و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی با دلزدگی زناشویی آنان رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین متغیرهای حمایت خانواده، دوستان و دیگران و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی به طور معناداری توانستند 46 درصد از تغییرات دلزدگی زناشویی زنان متأهل را پیش‌بینی نمایند (05/0P<). با توجه به نتایج توصیه می‌گردد که با آموزش‌های لازم برای کاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده در آنان افزایش و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در آنها کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the marital burnout based on perceived social support and use of virtual network in married women

نویسنده [English]

  • Shadi Zolfaghari
MA of Psychometric, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was predicting the marital burnout based on perceived social support and use of virtual network in married women. Present study was cross-sectional from correlation type. The research population was married women referring to Tehran neighborhood in spring and summer sessions of 2019 year. The research sample was 180 people who were selected by multistage cluster random sampling method. Data collected by the questionnaires of marital burnout (Pines, 1996), perceived social support (Zimet & et al, 1988) and use of virtual network (Young, 1998) and analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple Regression methods in SPSS-18. The findings showed that the support of family, friends and others has a significant negative relationship with marital burnout of married women and the use of virtual network has a significant positive relationship with their marital burnout. Also, the variables of support of family, friends and others and use of virtual network significantly could predict 46% of variance of marital burnout of married women (P<0/05). Regarded to the results it is suggested that with necessary training to reduce the marital burnout of married women increase their social support and decrease their use of virtual network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital burnout
  • perceived social support
  • virtual network
  • married women