بررسی رابطه بنیان‌های اخلاقی و رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین بنیان‌های اخلاقی با رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن آموزش‌ و پرورش شهرستان بجنورد به تعداد 2709 نفر بود و نمونه با استفاده از فرمول کوکران 336 نفر محاسبه گردید که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بنیان‌های اخلاقی هایت و گراهام (2007)، نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران (1379)، پرسشنامه رفتار اجتماعی– انتظاری هنریکسن و کلارک (2003) و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985) بوده که روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ تایید شد. ضریب آلفا به ترتیب (79/0)، (93/0)، (74/0) و (71/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری از نرم‌افزار spss 21 و لیزرل 1/8 استفاده ‌شد. تحلیل یافته ها نشان داد که بین بنیان ‌های اخلاقی و مؤلفه (انصاف)، نگرش مذهبی و مؤلفه های (باور دینی و نمود اجتماعی) و رفتار اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین مؤلفه‌های (مراقبت/ آسیب ، وفاداری، احترام، خلوص) مربوط به بنیان‌های اخلاقی با رضایت از زندگی رابطه وجود ندارد. یافته های حاصل از فرضیه اصلی نشان می دهد که بین بنیان‌های اخلاقی با نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی با رضایت از زندگی کارکنان زن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد مذهب و رفتارهای اخلاقی و اجتماعی هنجار در میزان رضایت از زندگی زنان تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between ethical foundations and life satisfaction of female employees with mediating role of religious attitude and social behavior

نویسندگان [English]

  • raheleh alizadeh 1
  • behrang esmaeili shad 2
1 Department of Educational sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 department of educational sciences,bojnourd branch, islamic azad university,bojnourd,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to Investigating the relationship between ethical foundations and life satisfaction of female employees with mediating role of religious attitude and social behavior. The research is applied in terms of purpose and descriptive method. The statistical population includes all 2709 female employees of education and training in Bojnourd and the sample is 336 according to Cochran formula and they were selected by stratified random sampling. The instrument was the 32 item questionnaire on ethical foundations Haidt and Graham (2007), religious attitude of Khodayari-Fard et al. (2000), Exposure-Exercise Henrikhsson & Clark (2003) and Life Satisfaction Dinner et al (1985). The content validity and reliability of the questionnaires were confirmed by Cronbach's alpha method. The alpha coefficient was estimated (0.79), (0.93), (0.74) and (0.71) respectively. To analyze the findings, Pearson correlation coefficient, regression and structural equations were used using SPSS 21 and Liserl 8/1 software. The results showed there is a significant relationship between the ethical foundations and components (fairness), religious attitudes and components (religious belief and social representation), and social behavior with life satisfaction. There is no relationship between the components (care / injury, loyalty, respect, Sincerity) of moral foundations with life satisfaction. The main hypothesis shows that there is a significant relationship between ethical foundations, religious attitude and social behavior with satisfaction of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral foundations
  • life satisfaction
  • Religious Attitude
  • Social Behavior