اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه آزاد واحد اهواز

3 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر پیش دانشگاهی بود. نمونه پژوهش 40 نفر از این دانش آموزان بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پرخاشگری (AAI) بود. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. مداخله آزمایشی (مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی) بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه اعمال گردید و پس از پایان از دو گروه پس آزمون به‌عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل کوواریانس چند متغییری استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری 5 0/0=α نشان داد که مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی باعث کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده بود. بنابراین مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی می‌تواند به‌عنوان روشی برای کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان مورد استفاده روان‌درمانگران و مشاوران مدارس قرار بگیرد.

واژه‌های کلیدی: کنترل خشم، مذهب، پرخاشگری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group counseling of Controlling the Anger Based on Religious Policy on Deduction the Aggression of male Pre – university Students

نویسندگان [English]

  • Rahim Cheldavi 1
  • Mohammad Hossein Pour 2
  • Abdul Kazem Neis 3
1 shahid chamran university of Ahvaz
2 Islamic Azad University of Ahvaz, Department of Psychology
3 Department of Psychology of Shahid Chamran University, Ahva
چکیده [English]

Abstract

The aim of this research was to study the effectiveness of group counseling of controlling the anger based on religious approach on reduction of aggression of male pre-university students on academic year 1387-1388. 40 students were chosen sample randomly and divided in two experimental and control group. The instrument which used in this research is AAI. The method of this research is pre-test and post-test experimental with control group. Group counseling of controlling the anger based on religious approach executed on experimental group in 8 sessions and post-test done on both groups. In order to analyze the data beside of descriptive statistics method such as average and standard deviation, the inferential statistics methods such as variance analysis with repeated measure and multi-variable co-variance analysis have been used. The results of this research with meaning full α = 0/05 showed that group counseling of controlled the anger based on religious approach results in reduction of aggression in experimental group in comparison with control group. Therefore, group counseling of controlling the anger based on religious approach can be used by psychotherapies and school counselors as a way to reduce student aggression.

Key words: Anger control, religious, aggression

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger control
  • religious
  • aggression