تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری، با میانجی گری حل مساله اجتماعی، بر افسردگی نوجوانان دختر دبیرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در درمان افسردگی نوجوانی با میانجی‌گری آموزش حل مسئله اجتماعی بود. بر این اساس، در قالب یک مطالعه‌ی تجربی همراه با گروه کنترل و آزمایش و با ارزیابی پیش‌آزمون، پس‌آزمون، تعداد 60 نوجوان دختر دارای تشخیص افسردگی انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه‌ی افسردگی هامیلتون مصاحبه‌ی بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک غربال شدند و پرسشنامه‌های افسردگی بک و پرسشنامه‌ی حل مسئله اجتماعی، قبل و بعد از انجام مداخله از هر دو گروه گرفته شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار R تجزیه تحلیل شد. نتایج به روش تحلیل مسیر نشان داد که درمان شناختی رفتاری برافزایش توانایی حل مسئله تأثیر دارد (ضریب مسیر:21/0). اقزایش توانایی حل مسئله اجتماعی بر کاهش نمرات افسردگی تأثیر دارد (ضریب مسیر:38/0). درمان شناختی رفتاری با میانجی‌گری حل مسئله اجتماعی بر نمرات افسردگی نوجوانان تأثیر دارد (ضریب مسیر:33/0)؛ بنابراین آموزش حل مسئله اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک متغیر میانجی در درمان شناختی رفتاری نوجوانان معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Behavioral Therapy Group, Mediated by Social Problem Solving, on Depression in High School Girl Adolescents

نویسندگان [English]

  • behnaz ertezaee 1
  • abdulzahra naami 2
1 shahid chamran univercity of ahvaz
2 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral group therapy in the treatment of adolescent depression mediated by social problem solving training. Accordingly, in an experimental study with control and experimental groups and with pre-test, post-test evaluation, 60 adolescent girls with depression were selected and randomly divided into two groups. Subjects were screened using a Beck Depression Inventory and Hamilton Depression Inventory Structured Clinical Interview for Disorders. Data were analyzed using R software. Results from path analysis showed that cognitive behavioral therapy had an effect on increasing problem solving ability (path coefficient: 0.21). Decreasing social problem solving ability has an effect on decreasing depression scores (path coefficient: 0.38). Cognitive-behavioral therapy with social problem-solving mediation has an effect on adolescent depression scores (path coefficient: 0.33); therefore, social problem-solving training can be introduced as a mediator variable in adolescent cognitive-behavioral therapy.
Keywords: Depression, Adolescence, Cognitive Behavioral Therapy, Social Problem Solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Depression
  • Adolescence
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • social problem solving