تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. در این پژوهش آموزش بازآموزی اسنادی به عنوان متغیر مستقل و افسردگی به عنوان متغیر وابسته بودند.
پژوهش حاضر یک روش آزمایش میدانی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. ابزار این پژوهش پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر(3672 نفر) پایه ششم ابتدایی شهر دزفول بود که از بین آنها 300 نفر به خاطر مسئله افسردگی در سال تحصیلی 95-1394 به مشاور مدرسه ارجاع داده شده بودند. پس از بررسی و اجرای پرسشنامه افسردگی بروی این عده، بررسی نتایج نشان داد که 30 نفر نمره افسردگی‌شان یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بود، که به شیوه هدفمند نمونه برداری شدند و به طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. قبل از آموزش بازآموزی اسنادی از هر دو گروه پیش آزمون افسردگی گرفته شد، سپس به گروه آزمایشی آموزش بازآموزی اسنادی ارائه شد و به گروه گواه ارایه نشد. پس از اتمام دوره آموزش بلافاصله از دو گروه پس آزمون هایی از پرسشنامه افسردگی گرفته شد. حدود دو ماه بعد از دوره آموزشی مجددا از هر دو گروه آزمون پیگیری گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش باز آموزی اسنادی بر افسردگی در پس آزمون (033/0P= و 65/21df= و 93/5- t=) در سطح (01/0p<) معنادار است. همچنین آموزش باز آموزی اسنادی بر افسردگی در مرحله پیگیری (039/0P= و 25/22 df= و 70/4- t =) در سطح (01/0p<) معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of education on depression attribution retraining primary school students

نویسندگان [English]

  • saeedeh sadeghinezhad 1
  • saeed bakhtiarpoor 2
  • alireza heydari 2
  • behnam makvandi 2
1 student of PHD
2 teacher of azad university of ahwaz
چکیده [English]

The purpose of this study was attribution retraining on depression in primary school students.
Methods: This research is a field-tested method of pretest - posttest, and follow-up with the control group. The research tools Children's Depression Inventory (CDI) Maria Kovacs (1981), The population included all female students (n = 3672) were the sixth grade of elementary schools in Dezful, that between them 300 persons for the academic year 95-1394 depression were referred to the school counselor, And after the review and implementation on this group depression questionnaire, results showed that 30 of their depression score one standard deviation above the mean Which were sampled by purposive sampling and randomly assigned 15 patients in the experimental group and 15 in the control group were assigned
Results: The results showed that determination casting skills on the depression test (p = 0/033 and df = 21/65 and t = -5/93) in (p<0.01) is significant. attribution retraining as well as skills training on depression at follow-up (p = 0.039 and df = 22/25 and t = -4/70) in (p < 0.01) is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attribution retraining
  • Depression
  • Students